Latvijas Universitāte - Āzijas studijas - Bak. studijas

Āzijas studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-05-29
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs Āzijas studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods43222
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu un angļu (LV-EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2200 EUR gadā (2022./23.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsMūsdienās studēt vienu no Āzijas valodām un kultūrām nozīmē piederēt nākotnes pasaulei. Šodien visātrāk augošās ekonomikas atrodas Āzijas kontinenta Klusā okeāna piekrastē. Tās ir Ķīna, Japāna, Koreja, Indonēzija, Singapūra, Malaizija u.c. zemes.

Austrumu valodu studijas nav iespējamas bez attiecīgā reģiona vēstures un kultūras zināšanām. Taču Ausrumu puslodes cilvēki domā pavisam atšķirīgi, un, lai šo domāšanu izprastu, ir vajadzīga attiecīga izglītība. Ne velti Austrumu valodu tulkus sauc īpašā vārdā – par “dragomaniem”. Iemesls vienkāršs – viņi tulko jēdzienos: no austrumu jēdzieniem uz Eiropas jēdzieniem, un otrādi.

Bakalaura programmā liels uzsvars ir uz valodas mācīšanu un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpēti. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācībspēki, kuri māca savu dzimto valodu.

Āzijas studiju BSP veido trīs apakšprogrammas:

Tuvo Austrumu studijas: arābu vai turku valoda un Tuvo Austrumu reģiona studijas;
Sinoloģija: ķīniešu vai korejiešu valoda un Austrumāzijas reģiona studijas;
Japānas studijas: japāņu valoda un Japānas studijas.

Āzijas studiju BSP mērķis ir pakārtots četriem galvenajiem augstākās izglītības mērķiem, proti, personības, demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanai un darba tirgus prasību ievērošanai un paredz nodrošināt Āzijas reģiona valodu un kultūru pētniecībā balstītas akadēmiskās izglītības ieguves iespējas, lai (1) sagatavotu BSP absolventus tālākām studijām maģistrantūrā, kas paredz papildu akadēmiskās izglītības ieguvi, (2) lai, pateicoties izglītības specifikai, palielinātu akadēmiskā grāda ieguvēju konkurences spējas darba tirgū, (3) lai, sekmējot studentu personības izaugsmi, kvalitatīvi papildinātu un dažādotu humanitāro zinātņu speciālistu loku ar Āzijas reģiona valstu valodu un kultūru speciālistiem un radošām personībām un (4) stiprinātu Latvijas austrumpētniecības nacionālo skolu, tādā veidā arī nākotnē nodrošinot stabilu ieguldījumu

demokrātiskas sabiedrības un zinātnes attīstības uzdevumu risināšanā.

Āzijas studiju BSP uzdevumi:

organizēt un virzīt studentu darbu Āzijas reģiona valodu un kultūru apguvē faktoloģiskajā un metodoloģiskajā aspektā;
veicināt studentu spēju sistematizēt ar Āzijas kultūrām un valodām saistītos faktus un saskatīt to cēloņsakarības;
un veicināt studentu patstāvīgās, sistēmiskās domāšanas un zinātniski pētnieciskā darba iemaņu attīstību;
stimulēt un attīstīt studentu tieksmi radoši strādāt Āzijas reģiona specifikas apguvē un izpētē;
stimulēt studentu spēju un vēlmi meklēt jaunu informāciju, novērtēt tās atbilstību mūsdienu zinātnes prasībām;
veidot studējošo spēju kritiski izvērtēt dažādus uzskatus par austrumpētniecības problēmām;
attīstīt studentu prasmi izmantot Āzijas reģiona literāros un zinātniskos avotus oriģinālvalodās;
attīstīt studējošo prasmi: (a) pielietot studiju gaitā apgūto austrumu valodu pamatus izpratnes padziļināšanai par Austrumu reģiona kultūrām un šo kultūru saistību ar citiem pasaules reģioniem; (b) pamatot savu izpratni par austrumpētniecībā aplūkojamo procesu būtību un nozīmi; (c) ikvienu konkrētu faktu ievietot atbilstošajā reģionam specifiskās kultūras kontekstā; (d) meklēt un apstrādāt informāciju, izmantojot daudzveidīgas metodes un modernās tehnoloģijas; (e) veidot patstāvīgu pētniecisko darbu; (f) izteikt patstāvīgu viedokli, pamatojoties uz zināšanām un savu pētījumu rezultātiem, kā arī argumentēti aizstāvēt to; (g) veidot attieksmes, kas saistītas ar Āzijas reģiona kultūras izzināšanu un valodu apguvi un orientē studentus uz saiknes un savas vietas izpratni Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrā, pilsonisko apziņu, toleranci, cieņu pret citu tautu kultūras un valodu specifiku, atbildību, sapratni, korektumu un citas pozitīvas attieksmes.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas.

Studiju programmas satura apguves rezultātā studējošie demonstrē informētību un izpratni par Āzijas reģiona valodu un kultūras procesa īpatnībām dažādos šī reģiona attīstības posmos, par teorētisko pieeju dažādību un mijiedarbību un austrumpētniecības specifiku, kā arī par mūsdienu Āzijas reģiona aktuālajām problēmām.

Prasmes.

Veikuši programmā paredzētās aktivitātes, studenti prot ikvienu konkrētu faktu ievietot attiecīgās kultūrvides un valodas kontekstā, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādus uzskatus par austrumpētniecības un Āzijas reģiona izpētes problēmām, izteikt patstāvīgu viedokli un argumentēti pamatot to; demonstrēt iegūtās valodnieciskās, literatūrzinātniskās tehniskās literatūras un kultūrvides analīzes prasmes, veicot patstāvīgu pētījumu un pielietojot dažādas pētnieciskās metodes, prot prezentēt sava pētījuma rezultātus.
Attieksmes.

Sadarbībā ar studiju biedriem un akadēmisko personālu pildot studiju programmas uzdevumus, tiek nodrošināta ar valodu un kultūru attīstības un mijiedarbības procesu un austrumpētniecības zinātnes principu apguvi un vēstures pētījumu veikšanu saistīto attieksmju (interese, komunikabilitāte, tolerance, cieņa pret Āzijas reģiona un citu kultūru paustajām idejām, kritiska un konstruktīva savu un citu ideju izvērtēšana, atbildība par paveikto darbu, tieksme pilnveidot savas zināšanas) veidošana.

Darba iespējas

Kultūras un izglītības sektorā, Latvijas Republikas ārlietu struktūrās, Latvijas un starptautiskās universitātēs un biznesa sfērā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/azijas-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2022./2023. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv