Rīgas Tehniskā universitāte - Nekustamā īpašuma pārvaldība - 1. līm. prof. studijas

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaNamu pārvaldnieks (4. PKL)
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 27.05.2027.
Programmas kods41581
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1720 EUR gadā (pilna laika klātiene); 1100 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma izveidota sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām tā, lai Tu iegūtu vispusīgas zināšanas namu pārvaldībā un prastu tās lietot praktiskajā darbā. Namu pārvaldīšana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver ļoti daudzas funkcijas ēkas fiziskā stāvokļa uzturēšanā, lietošanā un ēkas dzīves cikla pagarināšanā.

Mērķis

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis ir sniegt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību nekustamā īpašuma pārvaldībā, profesiju standarta „Namu pārvaldnieks” (PS0286) un LR MK noteikumiem Nr. 141 (20.03.2001 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”) par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt namu pārvaldnieka (PS 0286) profesionālo darbību: nodrošina dzīvojamo vai neapdzīvojamo namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- nodrošināt mūsdienīgu vispārējo zināšanu iegūšanu, kas ļautu absolventiem iesaistīties visas tautsaimniecības, konkrētas iestādes vai uzņēmuma saimnieciskās darbības jautājumu risināšanā;
- veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
- attīstot ekonomisko domāšanu, rosināt patstāvīgi papildināt savas zināšanas;
- veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu personisko pilnveidi, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā;
- attīstīt darba tirgus prasībām atbilstošas kompetences;
- radīt iespēju studējošiem iegūt kvalifikāciju ciešā saistībā ar viņu nākotnes darbu, paaugstināt kvalifikāciju, nepieciešamības gadījumā arī pārkvalificēties;
- veicināt studējošo analītiskās spējas, attīstīt iemaņas profesionālo problēmu formulēšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
- stimulēt studenta attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem.

Studiju kursi
Informācija par studiju kursiem

Studiju rezultāti

Namu pārvaldnieka profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
• Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt namu pārvaldnieka pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesībām.
• Spēja plānot un nodrošināt administratīvo darbību.
• Spēja nodrošināt namu pārvaldīšanas un uzturēšanas saimniecisko darbību.
• Spēja organizēt namu būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu.
• Spēja nodrošināt nama un tam piesaistītā zemes gabala uzturēšanu.
• Spēja tiešā darba veikšanai radīt un nodrošināt apkārtējai videi, darba aizsardzībai un ugunsdrošībai atbilstošus darba apstākļus saskaņā ar darba aizsardzības, vides un ugunsdrošības aizsardzības prasībām.
• Spēja plānot, organizēt un kontrolēt namu renovācijas un rekonstrukcijas darbus.
• Spēja organizēt un kontrolēt finanšu un juridiska rakstura darbu izpildi, kas saskaņā ar pārvaldīšanas līgumiem veicami nama pārvaldniekam.
Namu pārvaldnieka profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes
• Pārzināt un ievērot Latvijas Republikas likumus, standartus un citus normatīvos aktus, saistītus ar namu pārvaldīšanu, namu rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju.
• Izskatīt un saskaņot visu veidu līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanu un nodrošināt to kontroli.
• Organizēt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbu izpildi atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un noslēgtajiem līgumiem.
• Pārzināt vadības metodes pamatus un formas, sadarbības psiholoģijas un vadīšanas psiholoģijas pamatus un prast tās pielietot.
• Sastādīt ikgadējos un ilgtermiņa saimnieciskos un rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veikšanas plānus un saskaņot ar īpašniekiem.
• Organizēt budžeta plānošanas, atskaišu un finanšu pārskatu sagatavošanu, (t.sk. ieņēmumu–izdevumu tāmes sagatavošanu un saskaņošanu).
• Organizēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā namu pārvaldīšanā noteikto maksājumu aprēķināšanu, iekasēšanu un norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem un analizēt namu apsaimniekošanas darbības rezultātus.
• Orientēties namu klasifikācijā, būvkonstrukciju tipos un tehniskajos rādītājos.
• Organizēt namu, būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi.
• Pārzināt namu ekspluatācijā pielietotās inženiertehniskās komunikācijas.
• Orientēties rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas projektu dokumentācijā un tehnoloģiskos procesos.
• Pārzināt būvju konstruktīvos risinājumus: būvju stiprības un noturības pamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus.
• Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, pārzināt būvmateriālu pamatīpašības.
• Izvērtēt rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbu veicējus.
• Pārzināt un īstenot namu ekspluatācijā enerģijas taupīšanas pasākumus.
• Organizēt un pārraudzīt neplānoto darbu (avārijas seku novēršana u.c.) izpildi.
• Organizēt labiekārtošanas darbu veikšanu.
• Organizēt materiālu sagatavošanu un iesniegšanu tiesvedību uzsākšanai.
• Komunicēt ar citiem darbiniekiem, darījumu partneriem, īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem, valsts, pašvaldību un sabiedriskajām institūcijām, veidojot pozitīvu saskarsmes vidi.
• Strādāt komandā / grupā, kā arī strādāt patstāvīgi.
• Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu.
• Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un papildināt tās.
• Strādāt ar speciālajām datorprogrammām.
• Pārzināt valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likumam un lasīt nozares literatūru vismaz divās svešvalodās.
• Organizēt darba aizsardzības, ugunsdzēsības, vides aizsardzības prasību un iekšējās kārtības noteikumu izpildi.
• Organizēt lietvedības darbu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Karjera

Namu pārvaldnieks var ieņemt amatus valsts budžeta un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas, un tām attiecināmās jomās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IKN?department=22000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Ja Inženierekonomikas un vadības fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv