Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23
16-09-2022

Labdien! Vēlētos uzzināt, kā var izlabot vidusskolas gala atzīmi ķīmijā? Vai ir jāvēršas vidusskolā, kuru absolvēju, vai kādā citā, īpašā skolā?

Labdien!

Ja vidējā izglītība ir pabeigta un iegūts atestāts, arī tad ir iespēja uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem. Pilngadīgām personām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” (stājušies spēkā 13.01.2022.; iepriekšējos noteikumos tiem, kas jau pabeiguši vidusskolu, šādas iespējas labot vērtējumu nebija)  21.3 punktā noteiktajam, ir iespēja uzlabot vidējās izglītības vērtējumu eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā uzlabot iepriekš vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetā (kursā) iegūto vērtējumu, lai iegūtu vērtējumu mācību priekšmetā (kursā) gadā vai valsts pārbaudes darbā, ko apliecina izglītības iestādes izsniegts attiecīgs dokuments. Šis dokuments būs derīgs iesniegšanai augstākajās izglītības iestādēs kopā ar pārējiem dokumentiem.

Jūs varat vērsties tajā skolā, kuru absolvējāt, vai kādā citā vidusskolā – tikai Jums noteikti jāizvēlas skola, kura īsteno priekšmetu, kurā Jūs vēlaties uzlabot vērtējumu. Jums ir jāraksta iesniegums skolas direktoram, pievienojot iepriekš izgūtās izglītības dokumentus, ar lūgumu uzņemt Jūs eksterņa statusā.

Savukārt, ja vidējā izglītība nav pabeigta – nav saņemts atestāts, bet tikai liecība, tad būs jāapgūst arī visi programmā un mācību plānā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto visi centralizētie eksāmeni (CE) atbilstoši jaunajam standartam. Iepriekš apgūtie priekšmeti tiks pielīdzināti jaunajai programmai un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites vai eksāmeni.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan vidējās izglītības posmā iegūtie dokumenti: liecības un sekmju izziņa. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas skola pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības. Arī šajā gadījumā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 11. 21.2.punktam, pilngadīgām personām ir tiesības mācīties eksternāta formā.

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās skolas administrācijas pārstāvi un precizēt, kādas ir Jūsu iespējas iestāties, kad var iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz u.c. nianses.

05-08-2022

Labdien! Šogad pabeidzu otro kursu, bet negribu turpināt mācīties tehnikumā. Vai es varu iestāties vispārizglītojošajā vidusskolā, ja man visas atzīmes ir sekmīgas?

Labdien!

Jā, Jūs varat iestāties vispārizglītojošajā vidusskolā. Taču vispirms Jums ir jānoskaidro:

1) vai izvēlētā vidusskola vai ģimnāzija ir gatava Jūs uzņemt (+ vai klasē ir brīvas vietas);

2) ja atbilde ir pozitīva, tad kādi ir uzņemšanas nosacījumi (piemēram, ir vai nav jākārto iestājpārbaudījumi);

3) kurā klasē/ semestrī Jūs varēsiet uzsākt mācības;

4) kad un kādi dokumenti ir jāiesniedz. Parasti ir jāiesniedz pamatizglītības apliecība, tehnikuma izsniegta sekmju izziņa par apgūtajiem priekšmetiem u.c.

Lēmumu par to, kurā klasē/ semestrī Jūs uzņems, pieņems skola, izvērtējot Jūsu tehnikumā iegūtos vērtējumus. Lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto centralizētie eksāmeni (CE). Stājoties vidējās izglītības programmā, tiks pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 12.11. punktā noteiktajam, izglītības iestāde ir tiesīga pielīdzināt skolēna ārpus izglītības programmas iegūtās zināšanas, izpratni, prasmes vai pieredzi kursā plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, tādējādi atbrīvojot skolēnu no daļas vai visa atbilstošā kursa apguves. Izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā pārliecinās par skolēnam plānoto sasniedzamo rezultātu atbilstību un tos pielīdzina.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izvēlēto vidējās izglītības iestādi un noskaidrot visu minēto informāciju.

05-08-2022

Labdien! Vēlos nākotnē kļūt par ārstu. Pēc gada beigšu 9.klasi. Kur man labāk mācīties, lai pēc tam es varētu veiksmīgi iestāties RSU?

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestādes nepiedāvā apgūt medicīnas nozares profesijas pēc 9.klases. Tādējādi labākā izvēle skolēniem, kuri plāno turpmākās studijas medicīnas nozarē,  ir atrast kādu no vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kura vidējās izglītības programmas ietvaros piedāvā padziļinātus kursus bioloģijā un ķīmijā. Tāpat jācenšas pēc iespējas labāk nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) šajos priekšmetos, jo medicīnas studiju programmās bioloģijas un/vai ķīmijas CE rezultāti ir viens no uzņemšanas konkursa kritērijiem.

Šobrīd diemžēl nav vienota kataloga, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu īstenotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem visā Latvijā. Taču ir apkopota informācija par Rīgas skolām. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments ir izveidojis Rīgas skolu karti ar padziļināto kursu piedāvājumu. Kartē var redzēt visu Rīgas vidusskolu un ģimnāziju īstenotos padziļinātos kursus, specializētos kursus un  padziļināto kursu komplektus. Karte ir pieejama šajā saitē. Lapas kreisajā pusē zem katra padziļinātā kursa nosaukuma ir atrodams skolu saraksts, kas īsteno konkrēto padziļināto kursu. Šeit Jūs varēsiet atrast Rīgas skolas, kas īsteno padziļinātos kursus bioloģijā un/ vai ķīmijā.

Ja nedzīvojat Rīgā, tad par vidusskolu un ģimnāziju programmu piedāvājumu Jūs varat interesēties tuvākajās (izvēlētajās) skolās vai savā pašvaldībā.

Papildu iespējas

Vēlam veiksmi mācībās un karjeras mērķu īstenošanā!

15-07-2022

Labdien! Mans bērns beidza 10. klasi ar nesekmīgu atzīmi matemātikā. Viņu izslēdza no skolas. Kā viņam tālāk rīkoties? Viņam jāmācas otru gadu 10. klasē vai drīkst turpināt izglītību citas skolas 11. klasē? Varbūt ir kāda iespēja nesekmīgo vērtējumu izlabot?

Labdien!

Vidusskolas klasēs pat ar vienu nesekmīgu vērtējumu uz nākamo klasi nepārceļ. To nosaka valstī spēkā esošais normatīvais regulējums. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 25.3 punktā noteiktajam izglītojamo pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja 10.–11. klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos vai kursos (izņemot tos, no kuriem skolēns ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm. Tātad, ja mācību noslēgumā ir kaut viens nesekmīgs vērtējums, tad vidusskolēnu nepārceļ nākamajā klasē un ar direktora rīkojumu atskaita no skolas. Arī pēcpārbaudījumi (vasaras darbi) vidusskolas posmā normatīvajos aktos nav paredzēti.

Gadījumā, ja pēc atskaitīšanas no izglītības programmas skolēns vēlas turpināt vidējās izglītības ieguvi, programmā ir jāiestājas atkārtoti (var stāties gan tajā pašā, gan citā vidusskolā, vai izvēlēties profesionālās izglītības iestādi). Visticamāk, vidusskolā būs jāmācās atkārtoti 10. klasē. Taču šī informācija ir jāprecizē, sazinoties ar izglītības iestādi.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan 10. klases liecība. Parasti tie priekšmeti, kuros ir saņemts sekmīgs vērtējums, atkārtoti nav jāapgūst (ar nosacījumu, ka sakrīt konkrētā priekšmeta apgūto stundu skaits, saturs utt. - skolās var nedaudz atšķirties atkarībā no mācību plāna). Precīzu informāciju Jums var sniegt tikai pati izglītības iestāde.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai skola ir gatava skolēnu uzņemt, kurā klasē, kāda ir uzņemšanas un apgūto priekšmetu pielīdzināšanas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, vai ir jākārto iestājpārbaudījumi u.c. nianses.

11-07-2022

Labdien! Vai es varu turpināt vidējās izglītības ieguvi pēc pārtraukuma (2-2,5 gadi)? Izstājos no vidusskolas 12. klases,  otrajā semestrī, kā arī iepriekš esmu mācījusies par viesmīlības pakalpojumu speciālisti, arī pametot mācības. Vai varu mācīties tālmācības programmā, vēlams bezmaksas, jo šobrīd esmu dekrēta atvaļinājumā?

Labdien!

Jā, Jūs varat turpināt vidējās izglītības ieguvi arī pēc pārtraukuma. Gluži no jauna Jums vidusskolā jāmācās nebūs. Taču vēršam uzmanību, ka no 2022. gada 1. septembra* vidusskolas 12.klasēs uzsāks īstenot programmu atbilstoši jaunajam mācību standartam. Lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi jaunajā programmā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto visi centralizētie eksāmeni (CE) atbilstoši jaunajam standartam. Iepriekš apgūtie priekšmeti tiks pielīdzināti jaunajai programmai un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites vai eksāmeni.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan vidējās izglītības posmā iegūtie dokumenti: liecības un sekmju izziņa. Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas skola pieņems lēmumu, kurā klasē/ semestrī Jums būs jāuzsāk mācības. Nosūtām Jums zināšanai vidējās izglītības programmu sarakstu, kas tiek īstenotas neklātienes un/vai tālmācības formā, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem.

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās skolas administrācijas pārstāvi un precizēt, kādas ir Jūsu iespējas iestāties, kad var iesniegt dokumentus, kādi dokumenti jāiesniedz, kādi priekšmeti būs jāapgūst u.c. nianses.

Zināšanai informējam, ka pilngadīgām personām atbilstoši noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam, ir iespēja pabeigt vidējās izglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, lai saņemtu vai uzlabotu gada vai eksāmena vērtējumu, kā arī lai saņemtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi.

Jūs varat turpināt izglītību arī profesionālās izglītības programmā. Arī šajā variantā Jums būs jāiesniedz visi minētie iepriekšējo izglītību apliecinošie dokumenti. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar programmām, kurās var apgūt viesmīlības pakalpojumu speciālista kvalifikāciju (profesionālā izglītība tālmācības formā netiek īstenota). Savukārt par uzņemšanas termiņiem (t.sk. papilduzņemšanu) visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

*tāds datums norādīts Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem", 25. punkts.

17-06-2022

Labdien! Ja es šogad nepabeidzu 12. klasi, vai man būs jāmācās no 10. klases viss no jauna, jo ir cita programma?

Labdien!

Gluži no jauna Jums vidusskolā jāmācās nebūs. Taču, lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto centralizētie eksāmeni (CE). Stājoties vidējās izglītības programmā, tiks pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites. Visticamāk, ka, atbilstoši jaunajam mācību saturam, Jums būs no jauna jānokārto visi CE.

Ja persona ir pilngadīga, tad, atbilstoši noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam, ir iespēja pabeigt vidējās izglītības ieguvi eksternātā jeb pašizglītības formā. Eksternātā var viena mācību gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām noteikto mācību priekšmeta (kursa) saturu vai tā daļu, lai saņemtu vai uzlabotu gada vai eksāmena vērtējumu, kā arī lai saņemtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi.

Iesakām Jums jau savlaicīgi sazināties ar vidusskolu, kurā plānojat mācīties, un noskaidrot, kādas ir Jūsu iespējas iestāties un apgūt vidējās izglītības programmu.

16-06-2022

Labdien! Kādās izglītības iestādēs jaunietim ir iespēja turpināt izglītību, ja, beidzot 9. klasi, ir šāda situācija:

- Visos mācību priekšmetos vērtējumi ir sekmīgi,

- Latviešu valodā un literatūrā gada vērtējums ir 4,

- Nav kārtoti 9. klases eksāmeni, jo ir bijis atbrīvojums no tiem,

- Nav kārtoti iestājpārbaudījumi iekļūšanai 10. klasē šī brīža izglītības iestādē. Paldies!

Labdien!

Ja pamatizglītība ir pabeigta, t.i., ir saņemta apliecība par pamatizglītības ieguvi, tad jaunietis var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē vispārējās vai profesionālās izglītības programmās arī tad, ja pamatskolā ir saņemts atbrīvojums no eksāmenu kārtošanas. Taču, piemēram, Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās ar vērtējumu “4” latviešu valodā un bez nokārtota vienotā iestājpārbaudījuma klātienes programmās iestāties nevar.

Uzņemšana Rīgas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Kopš 2022.gada 1.aprīļa ir stājušies spēkā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) iekšējie noteikumi “Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam”, kuri nosaka stingrākas prasības uzņemšanai Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās (27.p.):

Skolas un ģimnāzijas var uzņemt izglītojamos 10. klasē, ja izglītojamais ir kārtojis vienoto iestājpārbaudījumu un mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

  • vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm;
  • vērtējums latviešu valodā nav zemāks par piecām ballēm.

Šie kritēriji attiecas uz visu Rīgas vispārizglītojošo mācību iestāžu klātienes programmām.

Ar atzīmi “4” latviešu valodā un bez vienotā iestājpārbaudījuma kārtošanas konkursa kārtībā var iestāties tikai atsevišķās neklātienes vai tālmācības vidusskolas programmās, piemēram Rīgas Raiņa vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas 84.vidusskolā, Rīgas 9.vidusskolā u.c. Visu Rīgas skolu sarakstu varat meklēt RD IKSD skolu katalogā (jāizvēlas neklātienes un/vai tālmācības izglītības ieguves forma).

Par uzņemšanas noteikumiem citus pašvaldību vidusskolās vai ģimnāzijās Jums jāinteresējas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai izvēlētajā skolā.

Uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs

Profesionālās izglītības iestādēs parasti audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatizglītības vidējo (gada, eksāmenu) vērtējumu noteiktos priekšmetos. Ja ir bijis oficiāls atbrīvojums no eksāmenu kārtošanas, tad tiek ņemts vērā gada vērtējums. Latviešu valodas atzīme parasti ir svarīgs kritērijs uzņemšanas konkursā.

Dažās skolās (mākslas, mūzikas programmās) ir arī jākārto iestājpārbaudījumi. Tāpat katra skola var noteikt savas papildu prasības uzņemšanai. Iesakām arī pirms dokumentu iesniegšanas izvērtēt, vai jaunieša veselības stāvoklis ir atbilstošs izvēlētās profesijas apguvei (ņemot vērā, ka jaunietis ir bijis atbrīvots no eksāmenu kārtošanas noteiktu veselības traucējumu dēļ).

Visu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu un programmu sarakstu skatiet NIID.LV datubāzē. Par uzņemšanas termiņiem visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

Precīzākai informācijai iesakām Jums

1)iepazīties ar izvēlētās skolas uzņemšanas noteikumiem un/vai

2)sazināties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

03-06-2022

Labdien! Kurās Rīgas vidusskolās ir pieejamas dienesta viesnīcas? Kādas ir iespējas tās izmantot (no kāda vecuma, vai par tām ir jāmaksā, cik apmēram ir jāmaksā, kur var iegūt vairāk informāciju par tām)?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka dienesta viesnīcas skolēniem Rīgā piedāvā tikai divas vispārējās vidējās izglītības iestādes: Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Rīgas 95. vidusskola. Dažas vidējās izglītības iestādes arī sadarbojas ar profesionālās izglītības iestādēm, lai  nodrošinātu izmitināšanas iespējas skolēniem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Par šo iespēju ir jāinteresējas katrā konkrētajā skolā.

Dzīvošana dienesta viesnīcā ir par maksu. Piemēram, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Dienesta viesnīcas darba kārtības noteikumos ir noteikts, ka vietas piešķiršanu viesnīcā var pretendēt ģimnāzijas izglītojamie, kuru dzīves vieta ir ārpus Rīgas (nav noteikts vecuma ierobežojums). Mēneša maksa ir 42,69 EUR. Ar Rīgas skolu maksas pakalpojumu tāmi (t.sk. dienesta viesnīcu izmaksām) var iepazīties, lejupielādējot šo pielikumu (excel formātā).

Dienesta viesnīcas piedāvā gandrīz visas profesionālās izglītības iestādes, arī Rīgā. Cenas ir ievērojami zemākas: piemēram, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas izmaksas ir 14 EUR mēnesī vienam audzēknim; Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas – 14,20 EUR utt.

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu un programmu meklēšanai varat izmantot NIID.LV Digitālo asistentu. Noderīgs resurss piemērotas skolas atrašanā ir arī Rīgas vidusskolu karte, kurā var redzēt visu Rīgas vidusskolu un ģimnāziju kontaktinformāciju, atrašanās vietu, kā arī īstenotos padziļinātos kursus, specializētos kursus un  padziļināto kursu komplektus.

Pēc skolas atrašanas iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un precizēt, vai skolas audzēkņiem ir pieejama dienesta viesnīca, kāda ir maksa un izmitināšanas nosacījumi.

25-05-2022

Labdien! Vai mans dēls saņems atestātu 12. klasē, ja viņam ir divas nesekmīgas gada atzimes - ķīmijā un fizikā?

Labdien!

Ja skolēnam, 12. klasi beidzot, ir divi nesekmīgi gada vērtējumi, tad atestātu saņemt nevar. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 21. punktā noteiktajam,  pilngadīgam skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, mācoties eksternāta (pašizglītības) formā, iegūt vidējo izglītību.

23-05-2022

Labdien! Es šogad beigšu 8. klasi. Mani interesē aktiera profesija, taču esmu noskaidrojusi, ka profesionālajā izglītībā šo profesiju pēc pamatizglītības apgūt nevar. Kurās mācību iestādēs var apgūt vidusskolu + teātra mākslu?

Labdien!

Šobrīd neviena profesionālās vidējās izglītības iestāde nepiedāvā apgūt teātra mākslu pēc 9.klases. Tādējādi patiešām laba izvēle ir atrast kādu no vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kura vidējās izglītības programmas ietvaros piedāvā specializēto kursu „Teātris un drāma” (apgūst aktiermākslu, režiju, skatuves runu, dramaturģiju vai producēšanu utt.). Šobrīd diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas teātra mākslu var apgūt arī skolā, kurā šobrīd mācāties – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – 1.programmas “Sociālās zinātnes un valodas” ietvaros. Tāpat netālu no Lielvārdes teātra mākslu var apgūt, piemēram, Ogres valsts ģimnāzijā un Ogres 1. vidusskolā. Teātra mākslu apgūst arī vairākās Rīgas vidusskolās: Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 6.vidusskolā, Rīgas 31.vidusskolā, Rīgas Kultūru vidusskolā (sk.stundu sarakstā 10.kl.), Rīgas Teikas vidusskolā u.c. skolās. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments ir izveidojis Rīgas skolu karti ar padziļināto kursu piedāvājumu. Kartē var redzēt visu Rīgas vidusskolu un ģimnāziju īstenotos padziļinātos kursus, specializētos kursus un  padziļināto kursu komplektus. Karte ir pieejama šajā saitē. Lapas kreisajā pusē zem katra padziļinātā kursa nosaukuma ir atrodams skolu saraksts, kas īsteno konkrēto padziļināto kursu.

Papildu informācija:

·         Par aktiera un citām teātra, kino un operas profesijām papildus var izlasīt vietnē Profesiju pasaule (profesijas apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas);

·         Par teātra mākslas priekšmetu skolā var uzzināt vairāk portāla E-klase 01.04.2020. rakstā „Teātra māksla skolā - iepazīstot sevi, mācāmies izprast pasauli”.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 23