Kā iestāties profesionālās izglītības programmās

Publicēts 2023. gada 21. septembrī

Vidējās izglītības pakāpē tiek īstenotas arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas. Profesionālo izglītību īsteno tehnikumi, profesionālās vidusskolas, mākslu izglītības kompetences centri un koledžas. Profesionālās tālākizglītības programmas kvalifikācijas ieguvei īsteno arī profesionālās tālākizglītības centri, profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā vai sportā – profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Izglītības process profesionālās vidējās un arodizglītības ieguvei gan valsts, gan privātajās izglītības iestādēs tiek īstenots tikai valsts valodā.

Arodizglītības programmās ir jāmācās 3 gadi. Šajās programmās apgūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) profesiju un daļēju vidējo izglītību, centralizētie eksāmeni (CE) nav jākārto. Pēc arodizglītības programmas apguves uzreiz nevar iestāties augstākās izglītības iestādēs – lai turpinātu izglītības ieguvi augstākās izglītības pakāpē, ir jāpabeidz vidējās izglītības ieguve.

Profesionālās vidējās izglītības programmās, kurās jāmācās 4 gadi, apgūst 4. PKL profesiju un pilnu vidējo izglītību, kā arī kārto CE. Pēc šo programmu apguves var stāties augstskolās vai koledžās.

Profesionālās vidējās izglītības programmas saturu nosaka valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un profesijas standarts. Programmas tiek izstrādātas un īstenotas atbilstoši visiem tautsaimniecības nozaru darbības virzieniem Latvijā. Vairākas profesionālās izglītības iestādes īsteno darba vidē balstītas mācības, kas dod iespēju apgūt profesiju reālā darba vidē - uzņēmumos.

Profesionālajā izglītībā ir iespēja apgūt nevis visu profesionālās izglītības programmu, bet tikai tās daļu - atsevišķu moduli vai moduļus. Par moduļa apguvi var saņemt apliecinājumu.

Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts budžeta stipendiju. Minimālā stipendija ir 15 eiro, bet maksimālā stpendija ir līdz 150 eiro. Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c. kritērijiem. Skolas piedāvā iespēju dzīvot labiekārtotās dienesta viesnīcās.

Profesionālo kvalifikāciju (no 2. līdz 4. PKL) var iegūt arī, mācoties profesionālās tālākizglītības programmās vai kārtojot kvalifikācijas eksāmenu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai. Tālākizglītības programmās parasti mācās pieauguši cilvēki (taču var mācīties arī jaunieši, ja iepriekš iegūtā izglītība un vecums atbilst uzņemšanas prasībām) un tās tiek īstenotas galvenokārt par maksu.

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās

Arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.

Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem personas ar pabeigtu vispārējo vai profesionālo pamatizglītību.

Uzņemšana arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās notiek konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo vērtējumu un / vai gada vērtējumiem noteiktos priekšmetos, kas norādīti izglītības dokumentā. Dažās skolās (mākslas, dizaina, mūzikas programmās) ir arī jākārto iestājpārbaudījumi. Tāpat katra skola var noteikt savas papildu prasības uzņemšanai. Piesakoties mācībām profesionālās izglītības programmās, ir jāuzrāda arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai.

Īpašs profesionālās izglītības programmu veids ir arodizglītība pēc pamatizglītības vai vidējās izglītības. Šajās programmās uzņem personas no 17-18 gadu vecuma, un tajās jāmācās 1 gads. Personas ar vidējo izglītību bez vecuma ierobežojuma var apgūt profesionālās vidējās izglītības pēc vispārējās vidējās izglītības programmas, kurās jāmācās 1,5 gadi (mūzikas vai mākslas programmās – 2-3 gadi). Šajās programmās jāapgūst tikai profesionālie priekšmeti.

Tālākizglītības programmās uzņem atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai. Personas ar iepriekš iegūtu pamatizglītību uzņem 2. vai 3. PKL kvalifikācijas ieguvei, savukārt personas ar vidējo izglītību var tālākizglītības programmās apgūt arī 4. PKL kvalifikāciju.

Profesionālās ievirzes programmās mūzikā, mākslā vai sportā paralēli vidējās izglītības ieguvei jauniešus uzņem vecumposmam atbilstošā klasē. Stājoties šajās programmās, ir jākārto iestājpārbaudījums.

Pieteikties profesionālās izglītības ieguvei var 1)klātienē, ierodoties profesionālās izglītības iestādē, vai 2)attālināti, aizpildot veidlapu skolas elektronisko pieteikumu sistēmā. Precīza informācija jāmeklē izglītības iestādes mājaslapā.

Profesionālās izglītības programmās var uzņemt mācībām vēlākos posmos, atzīstot iepriekš apgūtos priekšmetus un moduļus, lai turpinātu mācības pēc pārtraukuma, pēc citas kvalifikācijas ieguves, pēc profesionālās kompetences atzīšanas, pārejot uz citu profesionālās izglītības iestādi vai programmu.

Kur meklēt informāciju

Profesionālās izglītības apraksts ir pieejams izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā.

Profesiju darba vides apraksti, attēlu galerijas, pieredzes stāsti, informācija par profesiju apguves iespējām ir pieejama vietnē “Profesiju Pasaule”.

Profesionālās izglītības programmu saraksti ir pieejami NIID.LV datubāzē:

  • Arodizglītības programmas pēc pamatizglītības - dod iespēju iegūt daļēju vidējo izglītību un 3. PKL profesiju. Jāmācās 3 gadi;
  • Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības - dod iespēju iegūt vidējo izglītību un 4. PKL profesiju. Jāmācās 4 gadi;
  • Arodizglītības programmas pēc pamatizglītības (no 17 gadu vecuma) - dod iespēju iegūt 3. PKL profesiju. Jāmācās 1 gads;
  • Arodizglītības programmas pēc vidējās izglītības - dod iespēju iegūt 3. PKL profesiju. Jāmācās 1 gads;
  • Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vidējās izglītības - dod iespēju iegūt 4. PKL profesiju. Jāmācās 1,5 - 3 gadi;
  • Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā vai sportā līdztekus vidējās izglītības ieguvei – jāmācās 3-4 gadi;
  • Profesionālās izglītības ieguves iespējas cilvēkiem ar invaliditāti.

NIID.LV raksts “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā”.

NIID.LV raksts “Profesionālās kvalifikācijas iegūšana par apgūtajām zināšanām”.

Izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, kontaktinformācija ir pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) mājaslapā.

Normatīvais regulējums

Izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām

Ministru kabineta noteikumi Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.70 “Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos”.

Par iestāšanos visās izglītības pakāpēs lasi NIID.LV rakstā “Kā iestāties Latvijas izglītības iestādēs”!

Ieteikt rakstu