Rīgas Tehniskā universitāte - Medicīnas inženierija un fizika - Prof. bak. studijas

Medicīnas inženierija un fizika
Uzņemšana:Uzņemšana 2024./25. gadā
Ieraksts atjaunots:2024-05-31
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)
GrādsProfesionālais bakalaurs medicīnas fizikā
Profesionālā kvalifikācijaMedicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris (6. PKL) Standarts / kvalifikācijas prasības
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 17.11.2028.
Programmas kods42527
 
Ilgums4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 4110 EUR gadā (2024./25.)
 
Programmas aprakstsApgūstot šo studiju programmu, Tu kļūsi par medicīnas fizikas un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri, kurš pārzina, veido un izmanto jaunākās medicīnas tehnoloģijas, kas balstās uz jaunākajiem sasniegumiem nanotehnoloģijā un fizikā. Bakalaura studiju programma «Medicīnas inženierija un fizika» ir Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes kopīga studiju programma, kura sagatavo medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus, kas var strādāt zinātnē, ražošanā, medicīnas iekārtu apkalpošanā slimnīcās un citās ārstniecības iestādēs. Absolventi iegūst kopīgu RSU un RTU diplomu.

Mērķis

Sagatavot kvalificētus speciālistus – profesionālos bakalaurus medicīnas fizikā un medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierus (atbilstoši medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera profesijas standartam) profesionālai darbībai medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās ar profesionālām zināšanām par medicīnā izmantojamo iekārtu, aparātu un instrumentu uzbūvi, to fizikālajiem un tehniskajiem darbības principiem, izgatavošanas tehnoloģiju, izmantošanas nosacījumiem un drošību; ar praktiskā darba iemaņām darbam ar medicīnā izmantojamām iekārtām – to iegādi, uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, kā arī iemaņām veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību, pacienta un personāla dozimetriju. Sagatavot eksperimentāli pētnieciskai darbībai.
Sagatavot studējošos studiju turpināšanai profesionālā maģistra studiju līmenī.

Uzdevumi

-Sniegt profesionālās darbības uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un iemaņas, atbilstoši augstākās tehniskās inženierizglītības, medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera un medicīnas fiziķa prasībām.
- Īstenot medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas nozarei raksturīgu zināšanu apguvi, kas nodrošina spēju izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās sistēmas, produktus un tehnoloģijas, pielietojot jaunākos fizikas sasniegumus medicīnā, kā arī sagatavot jaunrades pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam medicīnas inženierijas un fizikas nozarē.
- Nodrošināt prakses iespējas ar mērķi pielietot apgūtās zināšanas, medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas problēmu risināšanā.
- Veicināt studentus analizēt uzkrātās zināšanas un pieredzi, patstāvīgi apgūt tās.
- Pilnveidot studentu profesionālās svešvalodas prasmi.
- Izglītot studentus profesionālās ētikas jautājumos, veicinot to ievērošanu.
- Attīstīt studentu mutiskās un rakstiskās profesionālās komunikācijas iemaņas medicīnas inženierijas un medicīnas fizikas jomās.
- Attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

- pārzina moderno medicīnā izmantojamo iekārtu un medicīnas fizikālo tehnoloģiju darbību;
- spēj konstruēt, projektēt un apkalpot modernas medicīnā izmantojamās iekārtas;
- spēj analizēt medicīnas iekārtu un fizikālo medicīnas tehnoloģiju attīstības tendences.
- prot analizēt, izvērtēt un izmantot lietišķo un zinātnisko pētījumu rezultātus, kopīgā darbā ar mediķiem, biologiem un citiem speciālistiem, spēj veikt jaunrades un pētniecības darbu;
- prot izvērtēt moderno medicīnas iekārtu un tehnoloģiju drošumu un drošību; analizēt iekārtas vai sistēmas bojājumu cēloņus un organizēt to novēršanu.
-prot izvērtēt medicīnisko inženieriekārtu un tehnoloģiju iegādes nosacījumus, vadīt medicīnisko inženieriekārtu uzstādīšanu, izmantošanu, regulēšanu un kvalitātes vadību, izstrādāt atbilstošas pārbaudes metodikas.
- spēj veikt medicīnisko iekārtu un tehnoloģiju uzraudzību, apkalpošanu, remontu, testēšanu un kalibrēšanu.
- prot pielietot starojumu avotu aizsardzības inženieraprēķinu metodikas, izstrādāt un pielietot matemātiskās modelēšanas modeļus radiācijas fizikā, biofizikā un medicīnas fizikā.
-prot veikt dozimetriskos, radiometriskos un starojuma spektrometriskos mērījumus un tos dokumentēt.
- pārzina kvalitātes sistēmas izveides un pielietojuma principus medicīnas tehnoloģiju jomā.
-prot pielietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus, datoru lietotājprogrammas tekstu, zīmējumu un grafiku noformēšanai, analizēt un pielietot praktiskajā darbā zinātnisko literatūru latviešu valodā un svešvalodās.
- spēj nodrošināt pasākumus radioaktīvā starojuma piegādei pacientam, kā arī veikt nepieciešamās aktivitātes radiācijas drošības nodrošināšanai.
- prot pielietot nozares standartus un profesionālo terminoloģiju latviešu valodā un svešvalodās.
- prot darboties komandā, plānot, organizēt un vadīt profesionālās komandas darbu, noteikt izpildāmo darbu prioritātes, veikt darbu arī individuāli.
- prot argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.
- prot ievērot profesionālos un vispārīgos ētikas principus.
- prot ievērot darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības un higiēnas noteikumus un prasības.

Karjera

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris:
- projektē un pilnveido medicīniskās iekārtas, aparātus un instrumentus;
- pārzina iekārtu fizikālos un tehniskos darbības principus, to izgatavošanas un konstruēšanas tehnoloģijas;
- prot pielietot zināšanas par fizikālo lauku iedarbību uz bioloģiskajiem objektiem, organizēt radiācijas drošības pasākumus; piedalās medicīnisko iekārtu un sistēmu izvēlē, uzstādīšanā, regulēšanā, remontā un izmantošanā;
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu;
- veic tehniskos, fizikālos un ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā;
- sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai;
- piedalās starptautiskajos projektos;
- izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.

Medicīnas fiziķis:

- spēj veikt radiācijas tehnoloģiju plānošanu un uzraudzību;
- spēj veikt pacienta un personāla dozimetriju, kā arī piedalās citās inženiera darbībās, kas saistītas ar radioloģiskajām procedūrām un jonizējošo starojumu;
- piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādē;
- organizē medicīnisko iekārtu un sistēmu servisu, uzraudzību, kontroli un testēšanu.
- vada un organizē ražošanu, veicina jaunu tehnoloģiju ieviešanu; veic tehniskos, fizikālos un 168 ekonomiskos aprēķinus medicīnas fizikālo tehnoloģiju jomā; sadarbībā ar ārstniecības personām optimizē, harmonizē medicīniskās fizikas metodes diagnostikai un ārstēšanai; piedalās starptautiskajos projektos;
izvērtē nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; ievēro profesionālo ētiku.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MCF?department=25000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā. CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu. Lai piedalītos konkursā uz valsts budžeta finansētām studiju vietām, CE procentu kopvērtējums matemātikā nedrīkst būt zemāks par 18 %.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2024./2025. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv