Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nākamā
Rezultāti : 51 - 60 no 436
01-06-2020

Labdien! Vai pēc augstākās izglītības programmas sekmīgas pabeigšanas un pārbaudījumu nokārtošanas ir iespējams pēc paša vēlēšanās anulēt man piešķirto diplomu par augstāko izglītību?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulti Nadeždu Mazuri, kura informēja, ka saskaņā ar Arhīva likumā un Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" noteikto, dokumentus par izglītojamo personu, tajā skaitā studējošā lietas, augstskolas un koledžas glabā 75 gadus, pēc tam lietas tiek nodotas glabāšanai arhīvā. Augstskola atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajiem kritērijiem izsniedz diplomu, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu, un saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 7.punktu studējošā lietai jāpievieno arī augstskolas vai koledžas izsniegto izglītības dokumentu (diplomu) kopijas vai noraksti un izsniegto akadēmisko izziņu kopijas. Līdz ar to informācijas uzglabāšana par Jūsu iegūto augstāko izglītību, t.sk. izglītības dokumentiem, ir obligāta. Jūs varat, piemēram, fiziski iznīcināt saņemto izglītības dokumentu vai neuzrādīt to darba devējam vai citai izglītības iestādei, ja kaut kādu iemeslu dēļ nevēlaties to darīt, taču anulēt augstskolā vai arhīvā glabātos dokumentus pēc paša vēlēšanās nav iespējams. Jūs varat arī atteikties no diploma saņemšanas, ja tāda ir Jūsu izvēle. Diploms tiks uzglabāts, un Jūs varēsiet to saņemt arī pēc daudziem gadiem, ja pārdomāsiet.

Ja Jums vēl ir papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar IZM juriskonsulti N.Mazuri, tālrunis saziņai: 67047940, e-pasts: nadezda.mazure@izm.gov.lv.​

01-06-2020

Labdien! Vidusskolā es nekārtoju bioloģijas eksāmenu, bet šobrīd esmu nolēmusi stāties universitātē, un man ir nepieciešams vērtējums (CE sertifikāts) bioloģijas eksāmenā. Vai es varu to nokārtot šogad?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·          Latvijas Universitātē;

·          Liepājas Universitātē;

·          Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Šajā mācību gadā pieteikties bioloģijas CE kārtošanai varēja līdz 8. maijam. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu bioloģijas priekšmetu studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes piedāvātie sagatavošanas kursi bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.​

01-06-2020

Sakară ar jauno vidusskolas izglītības standartu vēlētos uzzinăt, kădus 10.klasē izvēlēties padziļinătos kursus: Interesē šādas profesijas: grămatvedis, pirmsskolas skolotăjs, multimediju dizaineris, medmăsa. Paldies!

Labdien!

Tīmekļvietnē "Skola2030" ir pieejami daudzveidīgi materiāli topošajiem vidusskolēniem par padziļināto kursu izvēli, piemēram:

1)  Kā izvēlēties kursus skolai;

2) Padziļināti apraksti par pieejamajiem kursu komplektiem un līmeņiem. Piemēram, atsevišķi medicīnas kurss nav paredzēts, bet ir norāde – skolēniem, kuri vēlas tālāk studēt medicīnu, vajadzētu izvēlēties padziļināto bioloģijas vai ķīmijas kursu;

3) Tests (jāizdrukā), kas var palīdzēt izvēlēties kursus atbilstoši jaunieša interesēm;

4) Detalizēti apraksti, kādi tematiskie bloki tiks piedāvāti katrā no kursiem; ko skolēns iemācīsies; kādās profesijās noderēs iegūtās zināšanas utt.;

5) Kursu apraksti vispārējā un padziļinātā līmenī katrā no mācību jomām.

Par vidusskolas programmu piedāvājumu jaunajā mācību gadā Jūs varat interesēties tuvākajās (izvēlētajās) skolās vai savā pašvaldībā. Visas Latvijas skolas atrodamas Latvijas skolu kartē, kurā var atlasīt skolas pēc dažādiem kritērijiem: skolas tipa (vidusskola/ ģimnāzija), pašvaldības, skolēnu skaita, iedzīvotāju skaita, skolas kvalitatīvajiem rādītājiem utt.

Ja ir grūti pieņemt lēmumu, kādus padziļinātos kursus izvēlēties un kādā jomā veidot turpmāko karjeru, varbūt var palīdzēt saruna ar karjeras konsultantu. Profesionālu karjeras konsultantu kontaktinformācija atrodama šajā saitē. Pieejamas arī attālinātas un/ vai bezmaksas konsultācijas.

Noderīga informācija:

·         Informācija jauniešiem par dažādām attālināto karjeras konsultāciju iespējām un digitālajiem rīkiem;

·         Kā izvēlēties nākotnes profesiju?

·         5 video lekcijas par karjeras izvēli (arī pēc 9.klases).​

29-05-2020

Labdien! Vai es varu pabeigt 9. klasi ar 1 nesekmīgu atzīmi?

Labdien!

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Tātad, ja, beidzot 9.klasi, ir viens nesekmīgs vērtējums (zemāks par 4 ballēm) gadā vai valsts pārbaudījumā, tad skolēns saņem apliecību par pamatizglītības ieguvi un var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē.

21-05-2020

Labdien! Vēlos uzdot jautājumu par Pirmsskolas pedagoga izglītības atzīšanu Latvijā, ja tā ir apgūta ārzemēs. Ja esmu pareizi sapratusi, tad Latvijā netiek atzīta Vācijā iegūta profesija "auzdinātājs" (iegūta, studējot profesionālajā programmā koledžā). Vai tiešām nav iespējas pielīdzināt profesionālo izglītību? Vai man būtu jāmācās no jauna, lai strādātu PII? Latvijā esmu ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā (RPIVA). Kur vēl es varētu meklēt informāciju?

Labdien!

Jūsu uzdotajā jautājumā ietvertā informācija ir pietiekami sarežģīta un komplicēta, un NIID.lv nav kompetentā iestāde, kurai ir tiesības izvērtēt, cik pamatotas ir normatīvajos aktos noteiktās prasības pedagogu izglītībai, un sniegt atzinumu par atbilstību profesionālās kvalifikācijas prasībām. Mēs varam sniegt Jums vispārēju skaidrojumu par prasībām pedagogu izglītībai un izglītības iespējām, kā arī sniegt norādes, kur Jūs varētu saņemt detalizētu informāciju un profesionālu palīdzību.

Par prasībām pirmsskolas pedagogu izglītībai un kvalifikācijai

Latvijā pirmsskolas izglītības iestādēs strādā pirmsskolas pedagogi / skolotāji (agrāk – bērnudārza audzinātāji) (prasības izglītībai un kvalifikācijai noteiktas likumdošanā) un pedagogu/ skolotāju palīgi (agrāk – auklītes) (prasības likumdošanā nav noteiktas).

Formāli Jūsu iegūtā augstākā izglītība, kas nav pedagoģijas jomā, neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.569  5. punktā noteiktajām prasībām pirmsskolas pedagoga (skolotāja) izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, kas ir šādas:

- augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija;

- augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (vismaz 72 stundu apjomā);

- maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

- pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

Tātad pirmsskolas pedagogam ir nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijas jomā, kuru var iegūt

1)studējot 1. līmeņa augstākās izglītības (koledžas) programmā (2-2,5 gadi, iegūst kvalifikāciju pirmsskolas skolotājs);

2)studējot profesionālā bakalaura programmā (4 gadi, iegūst kvalifikāciju pirmsskolas un sākumskolas skolotājs);

3)studējot “īsajā” profesionālajā programmā pēc pamatstudijām (1-2 gadi, jābūt augstākajai izglītībai mācību priekšmetam atbilstošā jomā. 2020. gadā uzņemšana nav plānota);

4)studējot maģistra programmā pedagoģijas vai izglītības zinātņu jomā. Piemēram, Latvijas Universitāte 2020.gada vasarā uzņems jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, t.sk. psiholoģijā (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku).

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Izglītības likuma 48.panta pirmajai daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Līdz ar to Jūs varētu uzsākt strādāt par pirmsskolas skolotāju jau studiju laikā, apgūstot programmu pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Taču iespējams, ka tomēr ir kādi varianti, ko Jūs varētu darīt, lai strādātu par pirmsskolas pedagogu. Iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni +371 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

Jūs varat griezties pēc palīdzības un padoma arī Pirmsskolas izglītības asociācijā, tālrunis uzziņām +371 26367162, e-pasts: anita_saicane@inbox.lv.

Par ārvalstīs iegūtas izglītības atzīšanu

Ja vēlaties strādāt reglamentētā profesijā vai turpināt izglītību Latvijā, Jums būs jāveic Vācijā iegūtās izglītības un profesionālas kvalifikācijas atzīšana Akadēmiskās informācijas centrā (AIC).  Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. Informācijas precizēšanai iesakām Jums griezties pie AIC speciālistiem  (t.+371 67225155, e-pasts aic@aic.lv).

Zināšanai informējam, ka  dažādi izglītības līmeņi nav salīdzināmi, t.i., profesionālo izglītību (ne ārvalstīs, ne Latvijā iegūto) nevar pielīdzināt augstākajai.

Par audzinātāja profesiju Latvijā

Profesiju klasifikatorā  (MK noteikumi Nr. 264) profesiju grupā "5311 Bērnu aprūpes darbinieki" ir iekļautas divas audzinātāju profesijas: bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātājs un sociālais audzinātājs (PROFESIJAS STANDARTS), kā arī tādas radniecīgas profesijas kā skolotāja palīgs, auklis, guvernants un bērnu aprūpētājs. Visai šai profesiju grupai ir noteikts otrais vai trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un šādi profesionālās darbības pamatuzdevumi: ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, ievērot bērnu dienas režīmu; sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību; atbalstīt bērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna individuālo attīstību, pamatojoties uz individuālās attīstības plānu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; plānot un nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudžu un jauniešu profesijas izvēles un ieguves procesam utt. Minētās profesijas nav reglamentētas, līdz ar to darba devējs pats var noteikt prasības pretendentiem uz nosauktajiem amatiem. Šobrīd vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs trūkst skolotāju palīgu. Ar savu iegūto izglītību un profesionālo pieredzi Jūs varētu meklēt arī sociālā audzinātāja darbu (mēdz būt ne tikai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs, bet arī privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs).

Lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!​

20-05-2020

Labdien! Vēlos studēt Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē programmā "Sociālais darbs". Vēlētos uzzināt, kā notiek studijas šajā filiālē: kurās dienās notiek mācības, cik maksā studijas un cik bieži jāmaksā par studijām, vai tiek piedāvātas kopmītnes vai ir palikšanas iespējas Kuldīgā? Vai ir iestājpārbaudījumi šajā programmā? Kāda ir uzņemšanas statistika?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču, kura informēja, ka 2020. gada vasarā uzņemšana profesionālā bakalaura programmā “Sociālais darbs” plānota tikai Rīgā. Nākamā uzņemšana filiālēs būs 2021.gada vasarā.

Mācības programmā tiek organizētas nepilna laika klātienes formā – jāmācās vienu dienu nedēļā no 10:00 līdz 17:00 (ar pārtraukumiem). Iepriekšējā gadā uzņemtie topošie sociālie darbinieki mācās sestdienās, lai strādājoši cilvēki varētu apmeklēt nodarbības. Katru reizi tiek apgūts viens priekšmets (1 kredītpunkts), pēc kura apguves studenti kārto eksāmenu vai ieskaiti. Tā pakāpeniski, pēc kārtas, tiek apgūti visi priekšmeti.

Studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas, filiālei ir noslēgti līgumi ar dažādām valsts / pašvaldības iestādēm. Savu kopmītņu filiālei nav, taču netālu atrodas sporta skolas kopmītnes, kurās studenti nepieciešamības gadījumā var apmesties. Turklāt no Rīgas/ uz Rīgu kursē speciāls autobuss pasniedzējiem, ar kuru studentiem ir iespēja bez maksas nokļūt LU Kuldīgas filiālē un atpakaļ Rīgā. Kuldīgas filiālei ir arī sava bibliotēka, kas pilnībā nodrošina studentus ar mācību literatūru.

Studiju maksa 2019./20.gadā filiālēs uzņemtajem studentiem ir 1500 EUR gadā, budžeta vietu nepilna laika studijās nav. Maksu var dalīt 8 maksājumos. Iestājpārbaudījumu programmā “Sociālais darbs” nav. Ar detalizētu uzņemšanas statistiku pamatstudijās pa gadiem LU un filiālēs varat iepazīties LU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar R.Karloviču, tel:26437524, e-pasts: ruta.karlovica@lu.lv.

15-05-2020

Labdien! Vai Covid-19 pandēmijas un tā izraisītās ārkārtējās situācijas laikā skola var rīkot klātienes konsultācijas centralizētajiem eksāmeniem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka konsultācijas valsts pārbaudījumu kārtošanai saskaņā ar VISC rekomendācijām skolas var organizēt gan attālināti, gan klātienē. Tās nav obligātas, bet ir ieteicamas. Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus. Klātienes konsultācijas nepieciešamas, lai skolēni varētu labāk sagatavoties eksāmenam ne tikai saturiski, bet arī psiholoģiski, un būtu iespēja labāk iejusties eksāmenu vidē.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv.  ​

14-05-2020

Labdien! Cik neskmīgās vidējās gada atzīmes var būt, pabeidzot 12.klasi?

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme. Līdz ar to par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu ir jāinteresējas izvēlētajā izglītības iestādē.

Visas vispārējās vidējās izglītības programmas skatiet šeit: Programmu saraksts. Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka no 2020. gada 1. septembra vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu. 2020. gadā jaunais standarts attieksies uz 10. klasi, savukārt uz 11. klasi – no 2021. gada 1. septembra, bet uz 12. klasi – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc šobrīd spēkā esošā (“vecā”) standarta.​

14-05-2020

Labdien! Es mācos 9. klasē mazākumtautību skolā. Kāda ir nepieciešamība kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu, ja tas šogad nav obligāts?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju Kasparu Špūli, kurš informēja, ka centralizētā eksāmena (CE) kārtošana pēc 9.klases šajā mācību gadā sakarā ar Covid-19 pandēmiju ir brīvprātīga – eksāmenam var pieteikties tie, kas vēlas to kārtot. Turklāt šogad eksāmena norise būs īsāka -  tas ilgs 3 stundas un tajā nebūs valodas lietojuma daļas. Speciālists skaidroja, ka šodien (14.maijā) ir pēdējā diena, kad var pieteikties latviešu valodas CE kārtošanai.

Kāda ir nepieciešamība kārtot šo eksāmenu?

1)Ja jaunietis vēlas pēc 9.klases nevis turpināt izglītību vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā, bet uzsākt darba gaitas, tad viņam ir nepieciešama valsts valodas apliecība. Ja ir kārtots CE, tad valsts valodas eksāmens atsevišķi nav jākārto;

2)Tas pats attiecas uz jauniešiem, kuri vēlas strādāt vasarā vai paralēli mācībām – darba devējam ir tiesības pieprasīt valsts valodas prasmes apliecību (vai attiecīgi - CE sertifikātu) atbilstoši amata pildīšanai noteiktajam valodas prasmes līmenim;

3)Ir skolēni, kurus neapmierina gada vērtējums latviešu valodā – tad ir iespēja nokārtot CE un saņemt augstāku vērtējumu.

4)Jaunieši pēc pamatizglītības ieguves drīkst pieteikties arī VISC valsts valodas prasmes pārbaudei (atestācijai), taču šīs pārbaudes kārtošanai var pieteikties tikai noteiktam līmenim (no A1 līdz C2). Piesakoties konkrēta līmeņa pārbaudei, eksāmenu var arī nenokārtot. Savukārt, sekmīgi nokārtojot CE, pretendents iegūs sertifikātu jebkurā gadījumā.

Piesakoties valsts valodas atestācijai VISC, jārēķinās, ka šogad sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī būs daudz pretendentu, līdz ar to veidosies lielas rindas.

Ja plānojat turpināt izglītību un Jums valsts valodas prasmes apliecība nebūs nepieciešama, tad varat eksāmenam nepieteikties, jo tik un tā vidusskolu vai profesionālo vidusskolu beidzot, būs jākārto latviešu valodas CE.

Jautājumu gadījumā varat sazināties ar K.Špūli, t. 60001606, e-pasts kaspars.spule@visc.gov.lv. ​

14-05-2020

Labdien! Kur pēc speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības ieguves es varu tālāk mācīties, lai saņemtu pilnu vidējo izglītību?

Labdien!

Jūsu tālākās izglītības iespējas (vidējās izglītības ieguve) ir atkarīgas no tā, kādu speciālās pamatizglītības programmu esat apguvis pirms profesionālās programmas:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējis. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns pamatskolas saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Izglītības iespēju meklēšana

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “ un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Pēc pamatziglītības Jūs varat izvēlēties vispārējo vai profesionālo izglītību. Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

·         Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi) (pilna vidējā izglītība + profesija, pēc tam var stāties augstskolā vai koledžā);

·         Arodizglītības programmas (3 gadi) (daļēja vidējā izglītība + profesija, lai iegūtu pilnu vidējo izglītību, papildus jāpiemācās 1 gads izlīdzinošajā programmā).

Ja tomēr neesam pareizi sapratuši Jūsu jautājumā ietverto informāciju un ir nepieciešams precizēt atbildi, droši rakstiet!​

Iepriekšējā
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nākamā
Rezultāti : 51 - 60 no 436