Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nākamā
Rezultāti : 51 - 60 no 312
13-05-2019

Labdien! Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai vadītu bērniem meistarklases?

Labdien!

Meistarklases, darbošanās pulciņos un kolektīvos, radošās darbnīcas, interešu klubiņi, nometnes u.c. bērniem paredzētas izglītojošas darbošanās formas parasti tiek attiecinātas uz interešu izglītību. Izglītības likuma 1.pantā termins "interešu izglītība" definēts kā "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības". Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, un tradicionāli Latvijā tā tiek attiecināta uz bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Izglītības likuma 47. pants nosaka, ka:

  • Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.
  • Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Ir trīs varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot interešu (vai pieaugušo neformālās izglītības) programmas:

1) Īstenot interešu vai neformālās izglītības programmas jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pirmskolā, skolā, pieaugušo mācību centrā u.c.), vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot programmas bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

2) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences.

3) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts IKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/

Zināšanai informējam, ka, ja persona vēlas sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem un jauniešiem izglītības iestādē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam.

Papildus par interešu izglītību (programmu paraugi, metodiskie materiāli, normatīvie akti u.c.) varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība”: https://visc.gov.lv/intizglitiba/info.shtml. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistiem, tālrunis: 67228987.

13-05-2019

Labdien! Vai ir iespēja doties uz Latviju, mācīties vidusskolā pēc trīs gadu mācībām Islandē? Mācos Islandē jau gandrīz trīs gadus (8.-10. klase; 13-16 gadu vecums) un vēlos turpināt mācības Latvijā, vai tas nebūtu pārāk grūti, salīdzinot  Islandes un Latvijas izglītību? Vai ir iespēja atteikties no mācību priekšmetiem, kas netika mācīti Islandē (ķīmija u.c.)?

Labdien!

Jā, Jūs varat turpināt izglītības ieguvi Latvijā pamata vai vidējās izglītības līmenī pēc mācībām Islandē. Vispirms ir jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība, t.i., kurā klasē būs jāmācās.

Uzņemšanas kārtība vispārizglītojošajās skolās Latvijā (pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī) notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 30. punkts nosaka: ja bērns vai jaunietis pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā un tiek pieteikts mācību turpināšanai, tad ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Pēc dokumentu izvērtēšanas skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Ja rodas jautājumi par izglītības pielīdzināšanu, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t.67225155,  aic@aic.lv).

Ja, mācoties Islandē, neesat apguvis dabaszinātņu virziena priekšmetus (Jūs minējāt ķīmiju), tad varat izvēlēties, piemēram, humanitārā un sociālā virziena vidējās izglītības programmas. Šajās programmās saskaņā ar standartu padziļināti apgūst humanitāra un/ vai sociāla virziena priekšmetus, piemēram, valodas, literatūru, žurnālistiku, ekonomiku, politiku, vēsturi utt., savukārt dabaszinību priekšmeti netiek apgūti vai tiek apgūti nelielā apjomā (visbiežāk programmā iekļauts priekšmets “Dabaszinības”, kura ietvaros apgūst fizikas, ķīmijas un bioloģijas pamatus).  

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

Papildu informācija

03-05-2019

Labdien. Mana meita mācās 10. klasē Anglijā. Mēs gribam doties atpakaļ uz dzīvi Rīgā. Nezinām, kā mums labāk rīkoties - pabeigt vidējo izglītību Anglijā vai braukt uz Latviju un iegūt vidējo izglītību Rīgā? Vai meita varēs mācīties universitātē Rīgā ar Anglijā iegūtu vidējo izglītību? Liels paldies!

Labdien!

Ja izlemsiet, ka Jūsu meita turpinās iegūt pamata vai vidējo izglītību Latvijā, tad būs jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība, t.i., kurā klasē meitai būtu jāmācās.

Uzņemšanas kārtība vispārizglītojošajās skolās Latvijā (pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī) notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 30. punkts nosaka: ja bērns vai jaunietis pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā un tiek pieteikts mācību turpināšanai, tad ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Pēc dokumentu izvērtēšanas skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Arī tad, ja meita pabeigs vidējo izglītību Anglijā un vēlēsies iestāties kādā no Latvijas augstskolām, iegūtie izglītības dokumenti būs jāiesniedz ekspertīzei AIC. Šajā gadījumā, pamatojoties uz AIC izsniegto izziņu, lēmumu par izglītības turpināšanu augstākās izglītības pakāpē pieņems augstskola.

Ja rodas jautājumi, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t.67225155,  aic@aic.lv).

Papildu informācija

17-04-2019

Labdien! Vai ir iespējams apgūt kādu profesiju pēc 10. klases, ja pašlaik mācos vidusskolā? Un vai var pabeigt 10. klasi ar 2 nesekmīgiem vērtējumiem? Ja nē, tad ko es varu darīt, ja līdz mācību gada beigām ir 2 mēneši?

Labdien!

Par pārcelšanu 11. klasē

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos neklātienes vai tālmācības vidusskolas programmā ir saņemts gada vērtējums, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts). Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem.

Vēršam uzmanību, ka 10. klasē ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem (ne vairāk kā divos) var pārcelt 11. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz neklātienes vai tālmācības programmu (noteikumu 10.punkts). Šādā gadījumā pašizglītības veidā jāapgūst nenokārtotie mācību priekšmeti un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām jānokārto pēcpārbaudījumi.

Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. Izvēlieties programmu un skolu, un pēc tam noteikti sazinieties ar skolas administrāciju, lai precizētu, vai programma tiks īstenota, kā arī lai noskaidrotu savas iespējas iestāties.

Par profesijas apguvi

Ir vairāki varianti, kā var apgūt profesiju paralēli vidējās izglītības ieguvei.

1)Jūs varat iestāties arī kādā no profesionālās vidējās izglītības (jāmācās 4 gadi, programmu beidzot, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas dod tiesības stāties augstskolās vai koledžās) vai arodizglītības (jāmācās 3 gadi, vidējo izglītību apgūst daļēji, iegūst apliecību par arodizglītību) programmām, tikai jāņem vērā, ka, visticamāk, Jums būs jāuzsāk mācības no 1. kursa, jo profesionālās izglītības programmu saturs atšķiras no vispārējās izglītības programmu satura. Lai iestātos, nepieciešams atestāts par pamatizglītību.

2)Jūs varat apgūt viengadīgu arodizglītības programmu (t.sk. ar valsts vai ES fondu budžeta finansējumu) arī paralēli mācībām vidusskolas neklātienes vai tālmācības programmā (noteikumu Nr.591 6.8. punkts).

3)Jūs varat paralēli mācībām vidusskolā apgūt profesiju profesionālās tālākizglītības programmā. Šīs programmas visbiežāk tiek īstenotas par maksu.

10-04-2019

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai mācību centra SIA "Buts" piedāvātā programma "Gēla nagu pieaudzēšana un modelēšana" (40 stundas) ir akreditēta, un kāds dokuments šai mācību iestādei būtu jāizsniedz, ja tiek iegūta šī izglītība (sertifikāts vai apliecība par profesionālo izglītības iegūšanu). Paldies!

Labdien!

Norādītā programma ir pieaugušo neformālās izglītības programma, un pēc šīs programmas beigšanas varat saņemt izglītības iestādes izdotu sertifikātu. Pieaugušo neformālās izglītības programmas nav jālicencē un nav jāakreditē. Izglītības iestāde, ja tā reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā, var šādas programmas piedāvāt bez īpašas licences iegūšanas.

Profesionālās pilnveides izglītības apliecību (kas ir valsts izglītības dokuments), izglītības iestāde izsniedz pēc profesionālās pilnveides programmas pabeigšanas. Šādas programmas parasti ir daudz ilgākas (~ 160 stundas), un šādu programmu īstenošanai izglītības iestādei ir jāsaņem licence un jābūt akreditētai šīs programmas īstenošanai.

10-04-2019

Labdien! Vēlējos uzzināt, kur mācīties par kosmetologu. Vai var studēt Sarkanā krusta koledžā studiju programmā "Masieris" un pēc tam apgūt kosmetoloģiju?

Labdien!

Skaistumkopšanas nozarē ir divas ar kosmetoloģijas jomu saistītas profesijas:

Kosmētiķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) - apgūst profesionālajā vidējās izglītībā

un

Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (arī saukts par kosmetologu) (4.PKL) = apgūst augstākajā izglītībā – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (jeb koledžas) programmās .

Abas šīs profesijas ir reglamentētas  - tas nozīmē, ka, lai strādātu šajās profesijās, ir obligāti jāpabeidz valsts akreditēta izglītības programma, jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā un jāsertificējas.

No jūsu jautājuma ir saprotams, ka vēlaties studēt kosmetoloģiju augstākajā izglītībā.  Šāda programma “Estētiskā kosmetoloģija” tiek piedāvātas divās koledžās: NIID.LV - estētiskā kometoloģija

Lai iestātos šajā programmā, nepieciešama vidējā izglītība un nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Šajā gadījumā studiju ilgums ir 3 gadi pilna laika studijās.

Programmā var iestāties arī ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās medicīnas izglītības diplomu (vai augstāka līmeņa medicīnas izglītības diplomu). Šajā gadījumā studiju ilgums pilna laika studijās ir 2 gadi.  Tātad, atbildot uz jūsu jautājumu – jā, varat pabeigt Sarkanā Krusta medicīnas koledžā (vai citā koledžā) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “Masieris” un pēc tam iestāties programmā “Estētiskā kosmetoloģija”, un 2 gadu laikā iegūt profesionālo kvalifikāciju “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”.

Lai iegūtu vēl precīzāku informāciju, iesakām sazināties ar izvēlētās izglītības iestādes uzņemšanas komisiju.

27-03-2019

Labdien! Kur pēc tehnikuma pabeigšanas ēdināšanas specialitātē un viesmīlības pakalpojumu specialitātē var mācīties tālāk Latvijas augstskolās un ārzemēs (ES) bez maksas?

Labdien!

1)Nosūtām Jums sarakstu ar pamatstudiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kurās plānota uzņemšana 2019. gada vasarā tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas jomā: https://bit.ly/2FqhRuz. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem, t.sk. programmu saraksts, kurās pieejamas arī valsts budžeta vietas: https://bit.ly/2YiQtrp. Programmās var iestāties personas ar pabeigtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību (t.sk. pēc tehnikuma absolvēšanas). Sīkāk par uzņemšanas nosacījumiem skatiet katras programmas aprakstā.

2)Bezmaksas augstākās izglītības (pamatstudiju) iespējas Eiropas Savienības (ES) valstīs ēdināšanas/viesmīlības jomā (programmas, kuras tiek īstenotas angļu valodā):

Papildus informācijas meklēšanai iesakām Jums izmantot Euroguidance tīkla apkopoto informāciju par izglītības iespējām ES u.c. valstīs – studiju ceļvedi, saites uz nacionālajām izglītības iespēju datubāzēm u.c.: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs.

Papildu informācija

Par vairākām viesmīlības un ēdināšanas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/viesnica un http://www.profesijupasaule.lv/edinasanas-uznemums.

15-03-2019

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādas ir iespējas apgūt studiju programmu latviešu valodā diasporas pārstāvim, kurš vidējo izglītību ieguvis ārvalstīs? Ir saprotams, ka nepieciešams dokumentu par iegūto izglītību pielīdzināt Latvijā iegūstamajiem dokumentiem. Tomēr vairāk interesē jautājums par uzņemšanas kritērijiem. Ja kā uzņemšanas kritērijs tiek prasīta latviešu valodas un literatūras atzīme (ņemot vērā to, ka CE nav kārtots), kādas ir iespējas to apliecināt, ievērojot to, ka vidējā izglītībā tas kā atsevišķs mācību priekšmets nav bijis? Vai ir nepieciešams augstskolā nokārtot CE latviešu valodā? Vai praksē pielietota alternatīva ir arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana, un vai tajā iegūtie rezultāti tiek pielīdzināti CE rezultātiem/ gada vērtējumam mācību priekšmetā? Interesē studiju uzsākšana bakalaura studiju programmā. Paldies!

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas CE.

Uzņemšanu studiju programmās regulē katras augstskolas uzņemšanas noteikumi. Vēršam uzmanību, ka katrai augstskolai var atšķirties uzņemšanas nosacījumi personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs. Piemēram, lai iestātos Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmās, ir nepieciešams CE vērtējums svešvalodā un latviešu valodā (dažās programmās ir noteiktas papildu prasības/ iestājpārbaudījumi), taču CE vērtējumu latviešu valodā var aizstāt ar 1) Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegtu valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina zināšanas vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1), vai 2) LU organizētajā valodas prasmes pārbaudē iegūto vērtējumu, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā. Vairāk par to, kā uzsākt studijas LU, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs, kādi dokumenti nepieciešami utt., lasiet LU mājaslapā: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/videja-izglitiba-arvalstis/ .

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Uzņemšanas noteikumos teikts, ka reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā, to var aizstāt ar RSU sagatavoto latviešu valodas pārbaudījuma vērtējumu vai valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto līmeni (jāiesniedz apliecinoša dokumenta kopija).

Daugavpils Universitātes (DU) Uzņemšanas noteikumi paredz, ka, ja personai vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanā nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā / latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt ar VISC izsniegtu valsts valodas prasmes apliecību. Savukārt, stājoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA), personas, kas vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, piesakās uz CE latviešu valodā VISC mājaslapā publicētās LR augstskolās – t.i., lai iestātos, obligāti nepieciešams nokārtot CE latviešu valodā.

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Par CE kārtošanu pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas attiecīgu izglītības dokumentu (t.sk. ārvalstīs), bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās.

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās, un tam jāpiesakās ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Šajā mācību gadā diemžēl CE vairs nevar nokārtot. Detalizētu informāciju par pieteikšanās termiņiem un kārtību, maksas apmēru u.c. skatiet NIID.lv sagatavotajā rakstā (informācija katru gadu tiek atjaunota): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai pieteiktos studijām Latvijā, kā arī CE kārtošanai augstskolās ar ārvalstīs iegūtu vidējās izglītības dokumentu, vispirms ir jāgriežas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC), kur jāveic iegūtā izglītības dokumenta atzīšanas procedūra. AIC izsniedz izziņu, kas apliecina, ka personai ir tiesības stāties Latvijas augstskolā vai kārtot CE. Jāņem vērā, ka dokumentu izskatīšanas maksimālais termiņš ir 4 mēneši.

Papildu informācija

15-03-2019

Labdien! Kurās augstskolās var iegūt 1. un 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā?

Labdien!

  1. 1.līmeņa profesionālās studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Latvijas Universitāte - Rīgā un Alūksnes filiālē. Jāstudē 2,3 gadi. Programmu beidzot, iegūst 4. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības speciālists”. Programmu saraksts:  https://bit.ly/2F5I0Pq
  2. Profesionālā bakalaura studiju programmu darba aizsardzībā  īsteno Rīgas Tehniskā universitāte. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2Jehk4f.
  3. Profesionālā maģistra studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Universitāte. Jāstudē 2-2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2UKx2VS.

Papildu informācija

Par darba aizsardzības speciālista profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/darba-aizsardzibas-specialists.

13-03-2019

Labdien! Esmu pabeigusi Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā maģistra studiju programmu "Sociālais darbs". Iepriekšējā izglītība iegūta Daugavpils Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Socioloģijā". Vai ar šādu izglītību es atbilstu sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja amata pienākumu pildīšanai? Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Sociālo darbinieku biedrības pārstāvi Unu Lapskalnu. Speciāliste informēja, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori un sociālie aprūpētāji. 

Likums nosaka, ka sociālā darbinieka profesionālos pienākumus var veikt personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā. Tiesības sniegt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību attiecīgi sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā.

Likumā arī noteikts, ka sociālā darba speciālists ir persona, kurai ir šajā likumā noteiktā izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus.

Tādējādi Jūs varat pretendēt uz sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja amatiem, taču Jūsu iegūtās izglītības atbilstību konkrētajam amatam novērtēs darba devējs.

Iepriekšējā
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nākamā
Rezultāti : 51 - 60 no 312