Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 586
28-09-2021

Labdien! Vai reģistrētai izglītības iestādei ir jāsaskaņo neformālās izglītības programmas, ja plāno tās īstenot citā pašvaldībā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) juriskonsulti izglītības iestāžu reģistrācijas jautājumos Annu Jākobsoni. Speciāliste norādīja, ka normatīvajos aktos nav noteikta prasība izglītības iestāžu reģistrā oficiāli reģistrētai izglītības iestādei saskaņot pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu pašvaldībā. Taču, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” 19.2 punktā noteiktajam (saskaņā ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.09.2020.) izglītības iestādei ir pienākums aktualizēt reģistrā norādāmo informāciju par izglītības programmas īstenošanas vietas adresi.

Tātad, ja tiek mainīta vai pievienota izglītības programmas īstenošanas vietas adrese (tajā pašā vai citā pašvaldībā), izglītības iestādei šīs izmaiņas ir patstāvīgi jāveic Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv).

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar A.Jākobsoni pa tālruni 67367202 vai e-pastu anna.jakobsone@ikvd.gov.lv.

21-09-2021

Labdien! Vai NIID.LV interneta vietnē var redzēt arī vidējās algas katrai profesijai?

Labdien!

Vietne NIID.LV neapkopo informāciju par atalgojuma apmēru dažādās profesijās. Zināšanai nosūtām dažas mājaslapu saites, kurās var atrast informāciju par algas apmēru dažādās profesijās, profesiju grupās un/vai amatos Latvijā:

 • Portāls Algas.lv – ērts un pārskatāms interaktīvs rīks, kurā var atrast atalgojumu konkrētās amatu kategorijās;
 • Portāls Prakse.lv apkopo informāciju par iespējamo vidējo atalgojumu dažādās profesijās (katras profesijas aprakstā);
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietne – informācija par profesiju vidējām stundu tarifa likmēm sadalījumā pa mēnešiem;
 • Portāls Mysalary.lv – interaktīvs rīks ar iespēju aplūkot algu diapazonu un salīdzināt atalgojumu konkrētās profesijās/ amatos;
 • Statistikas dati par darba samaksas apmēru sadalījumā pa sektoriem (sabiedriskais, privātais), Latvijas reģioniem, novadiem un nozarēm atrodami Centrālās Statistikas pārvaldes (CSB) mājaslapā vai Latvijas oficiālās statistikas portālā.
17-09-2021

Labdien! Vēlējos uzzināt par studijām vēlākajos posmos RSU. Vai ir iespēja uzsākt studijas vēlākā posmā Medicīnas fakultātē, lai iegūtu ārsta grādu, ja iepriekš ir iegūta 1.augstākā profesionālā izglītība ārsta palīga profesijā? Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas katedras speciālisti, kura informēja, ka arī personām ar iepriekš iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību medicīnas nozarē, tostarp  iegūtu kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, studijas programmā “Medicīnair jāuzsāk 1.kursa 1.semestrī. Reflektantus uzņem, pamatojoties uz vidējās izglītības dokumentiem – atestātu (vai diplomu) un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu. Nepieciešams uzrādīt CE vērtējumus ķīmijā vai bioloģijā, latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.

Taču apgūtie studiju kursi un iegūtās zināšanas medicīnas jomā var dot priekšrocības turpmākajās studijās. Pastāv iespēja ieskaitīt iepriekšējās studijās apgūtos kredītpunktus atsevišķos priekšmetos ar nosacījumu, ka sakrīt kursa saturs un apjoms. Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem katra augstskola vai koledža izstrādā savus iekšējos noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Ar RSU uzņemšanas kārtību vēlākos posmos varat ieapzīties RSU mājaslapā.

Lai precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums sazināties ar RSU Medicīnas fakultātes dekanātu pa tālruni 67409125 vai e-pastu mf@rsu.lv.

17-09-2021

Labdien! Atgriežoties Latvijā pēc mācībām Krievijā, maniem bērniem, kas ir Latvijas pilsoņi, skolā pieprasīja uzrādīt liecības izglītības salīdzināšanai. Vai tas ir likumīgi?

Labdien!

Uzņemšana Latvijas vispārizglītojošajās skolās notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”, kā arī katras skolas atbilstoši valsts likumdošanai izstrādātiem iekšējiem dokumentiem – uzņemšanas noteikumiem vai kārtību.

Noteikumu Nr.591 30 punkts nosaka prasības izglītības turpināšanai Latvijā skolēniem, kuri atgriežas no citas valsts. Ja skolēns, kurš iepriekš ir mācījies Latvijā, atgriežas no mācībām citā valstī un tiek pieteikts izglītības iestādē mācību turpināšanai, tad skola:

 • pieprasa no skolēna vecākiem dokumentus, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu (tātad – liecības vai sekmju izrakstus);
 • vērtē iesniegtos dokumentus un mācību sasniegumus, pieaicinot skolēnu un viņa vecākus;
 • uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību;
 • ar direktora rīkojumu nosaka 1  mācību gada laikā (ja skolēns nekad iepriekš nav mācījies Latvijā, tad 1-3 gadu laikā) īstenojamos valsts finansētos atbalsta pasākumus obligātās pamatizglītības ieguvei – latviešu valodas prasmes pilnveidei un mācību priekšmetu "Latviešu valoda" vai "Literatūra", vai "Latviešu valoda un literatūra", "Sociālās zinības", "Latvijas vēsture", kā arī to mācību priekšmetu apguvei, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

Tādējādi skolas prasība uzrādīt liecības ir atbilstoša valsts likumdošanā noteiktajam. Liecības (sekmju izraksti) ir jāuzrāda vienmēr, pārejot no vienas skolas uz citu vai stājoties no jauna citā skolā – arī tad, ja bērni ir iepriekš mācījušies Latvijas skolās. Tas nepieiešams, lai izvērtētu, kuri priekšmeti ir apgūti un kuri ir jāapgūst papildus, kādi atbalsta pasākumi ir nepieciešami, lai skolēns varētu labi mācīties, iekļauties skolas vidē un sekmīgi pabeigt pamatskolu.

14-09-2021

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu tulkošanā, taču diemžēl par diplomdarbu saņēmu samērā zemu vērtējumu. Vai es varu iestāties maģistrantūrā? Ja jā, tad kādās jomās varu turpināt studijas?

Labdien!

Ar iegūtu bakalaura grādu un saņemtu attiecīgu augstākās izglītības diplomu Jums ir tiesības turpināt studijas augstākā līmeņa studiju programmās, t.sk. maģistrantūrā. Uzņemšanas prasības  augstākā līmeņa studiju programmās noteiktas katras augstskolas uzņemšanas noteikumos - meklējiet tās izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības iestāžu sarakstos vai katras programmas aprakstā.

Ar iegūtu bakalaura grādu tulkošanas jomā Jūs varētu interesēties par studiju turpināšanas iespējām, piemēram, humanitāro zinātņu, t.sk. tulkošanas vai kultūras un radošās industrijas jomā, Eiropas studijās, žurnālistikas un komunikācijas jomā, tūrisma vadības jomā, biznesa vadībā u.c.

Uzņemšanai jebkura līmeņa studiju programmā augstskola vai koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem.

Iespējas tikt uzņemtam budžeta vai maksas studiju vietās summējas no vairāku faktoru kopuma:

1)Piešķirto budžeta/ maksas vietu skaita konkrētajā augstskolā/ studiju programmā;

2)Atbilstības uzņemšanas noteikumos izvirzītajiem kritērijiem (pamatstudijās iegūtajiem vērtējumiem, iestājpārbaudījumu vērtējumiem, papildu punktu piešķiršanas kritērijiem u.c. – aprēķina formula noteikta katras augstskolas uzņemšanas noteikumos un programmu aprakstos). Jo labāka atbilstība konkursā noteiktajiem kritērijiem, jo lielāka ir iespēja tikt uzņemtam studiju programmā;

3)Pretendentu skaita uz studiju vietām – t.i., cik liels ir konkurss. Pieteikumu skaitu nav iespējams prognozēt, taču Jūs varat priekšstatam iepazīties ar iepriekšējo gadu statistiku, piemēram:

Tādējādi iesakām Jums 1) sameklēt sev piemērotu studiju programmu; 2) rūpīgi iepazīties ar augstskolas Uzņemšanas noteikumiem; 3) sazināties ar Uzņemšanas komisiju un precizēt, kādas ir iestājprasības konkrētajā programmā, tostarp, ja nepieciešams, kādi papildu pārbaudījumi Jums vēl būtu jānokārto, lai atbilstu visām prasībām.

13-09-2021

Labdien! Es vēlētos paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt AutoCad programmu vēlu vakaros vai attālināti. Vai ir iespējams šādu programmu apgūt arī  "Mācības pieaugušajiem" projekta ietvaros?

Labdien!

Atbildes sagatvošanas procesā sazinājāmies ar VIAA Projektu vadības nodaļas vadītāju Kristīni Balandiņu, kura informēja, ka nākamā pieteikšanās kārta projektā „Mācības pieaugušajiem” ir plānota 2022.gada janvārī. Informācija par nozarēm, kurās būs pieejamas mācību programmas nākamajā kārtā, tiks publicēta jau tuvākajā laikā. Tādējādi iesakām Jums sekot līdzi jaunākajai informācijai vietnē „Mācības pieaugušajiem”.

AutoCad kursiem (gan attālināti, gan klātienē) par maksu var pieteikties vairākās izglītības iestādēs, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē, mācību centrā „InfoEra” (Rīgā), mācību centrā „AdaPlus” (Rīgā, Daugavpilī), mācību centrā „Kogra” (Rīgā), mācību centrā „Baltic Cad” (Rīgā, tikai attālināti) un citviet.

13-09-2021

Labdien! Kurās koledžās vai tehnikumos es varu apgūt IT nozares profesijas pēc 9. klases?

Labdien!

Nosūtām Jums vidējās profesionālās izglītības programmu sarakstus informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē, kuras var apgūt pēc 9. klases šādās profesijās:

Datorsistēmu tehniķis;

Programmēšanas tehniķis;

Kiberdrošības tehniķis.

Visās šajās programmās ir jāmācās 4 gadi, pieejams valsts budžets, mācību laikā audzēkņi saņem stipendiju. Programmu beidzot, saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Visas programmas IT nozarē: SARAKSTS. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm (profesionālajām vidusskolām, tehnikumiem, koledžām), virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”.

Par programmēšanas tehniķa, datoristēmu tehniķa,  kiberdrošības tehniķa un citām IT nozares profesijām (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas) papildus Jūs varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

09-09-2021

Labdien! Kā varētu uzzināt, kurā skolā ir mācījusies persona, ja viņa ir bieži mainījusi skolu un neatceras, kurā skolā mācījās pēdējo reizi? Tagad viņa vēlas turpināt mācības, bet nevar atrast dokumentus.

Labdien!

Lai turpinātu izglītību, vispirms ir nepieciešams atrast vai atjaunot iepriekšējo izglītību apliecinošus dokumentus (piemēram, pamatizglītības apliecību, vidusskolas atestātu, liecības, sekmju izrakstus u.c.). Ja izglītības dokumenti ir nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai neatjaunojami bojāti, tad ir iespējams saņemt to dublikātu.

Vispirms ir jāvēršas tajās skolās, kurās persona ir mācījusies. Ja konkrētā skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītību apliecinošie dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Piemēram, ja vidusskola tikusi reorganizēta par pamatskolu, dokuments vispirms jāmeklē šajā pamatskolā. Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis atestātu (vai liecību), nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī sekmju izrakstu.

Arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta nepieciešamā informācija, lai varētu sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapas sadaļā “Rīgas arhīvi” un “Zonālie arhīvi”.

Kārtība, kādā veicama arhīva izziņu pieprasīšana, atrodama mājaslapas sadaļā “Arhīva izziņas”. Pakalpojums pieejams gan tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu LNA mājaslapā, gan klātienē.

Papildus informāciju var saņemt, sazinoties ar LNA darbiniekiem pa tālruņiem: 27018616 vai 29572978, vai e-pastu: LNA-izzinas@arhivi.gov.lv.

Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzam skatīt LV portāla 24.02.2020. skaidrojumā “Ja aizmirsts vai nozaudēts izglītības dokuments”.

09-09-2021

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā, taču pēdējā laikā esmu sapratusi, ka vēlos strādāt par sākumskolas skolotāju. Vai ir kādi kursi, kuru apguves rezultātā es varētu strādāt par pedagogu? Vai arī nepieciešams studēt no jauna attiecīgajā virzienā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka prasības sākumizglītības pedagoga izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir noteiktas Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 2.2. apakšpunktā, kurš nosaka, ka  sākumizglītības skolotājam nepieciešama augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā.

Tādējādi, tā kā Jums ir iegūta augstākā izglītība ar pedagoģiju nesaistītā jomā, tad Jūs varat strādāt sākumskolas 1. klasē ar nosacījumu, ka papildus apgūstat pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas saturā un didaktikā vismaz 72 stundu apjomā. Šādas programmas īsteno augstskolas, un pēc to apguves izsniedz pedagoga sertifikātu. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kurā Jums jāizvēlas kāda no programmām pirmsskolas saturā un didaktikā. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs – iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu un precizēt, vai programma šobrīd tiek īstenota.

Savukārt, lai strādātu par sākumskolas skolotāju arī citās klašu grupās (no 2. līdz 6. klasei), tad Jums jāstudē augstākās izglītības – profesionālā bakalaura programmā “Sākumizglītības skolotājs” un jāiegūst skolotāja kvalifikācija. Nosūtām Jums attiecīgo studiju programmu SARAKSTU.

Papildu informācija
Par sākumskolas skolotāja un citām pedagogu profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas).

08-09-2021

Labvakar! Šobrīd vēl mācos 9. klasē. Kad pabeigšu skolu, īsti nezinu, kur iet mācīties. Vēlos apgūt jurista profesiju. Kur es varu mācīties, ieteicams, Rīgā?

Labdien!

Lai studētu tiesību zinātni (jurisprudenci), vispirms ir jāiegūst vidējā izglītība. Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc 9. klases tiesību zinātņu jomā netiek īstenotas.

Ar iegūtu vidējo izglītību tiesību zinātņu jomā var studēt šādās pamatstudiju programmās:

 • 1. līmeņa augstākās izglītības jeb koledžas programmās (jāstudē 2-2,5 gadi) – iegūst jurista palīga kvalifikāciju. Pēc programmas absolvēšanas var stāties bakalaura līmeņa augstākās izglītības programmā vai strādāt, piemēram, par jurista palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru, biroja administratoru juridiskajos birojos u.c.
 • Bakalaura programmās (jāstudē 3 gadi) – iegūst sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnēs. Pēc bakalaura grāda ieguves var turpināt izglītību maģistra programmās vai strādāt juridiskajās profesijās, kurās netiek prasīts maģistra grāds. Piemēram, var strādāt iepriekš nosauktajās profesijās, papildus tam var pretendēt uz juriskonsulta amatu, kā arī pretendēt uz juridiskām vakancēm valsts un pašvaldības iestādēs, t.sk. privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c.

Zināšanai informējam, ka lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurors, tiesu izpildītājs, tiesnesis, advokāts, notārs u.c.) izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas normatīvajos aktos. Lai stŗādātu šajās profesijās, pēc bakalaura studijām nepieciešams studēt profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju - kopumā (bakalaurs + maģistrs) jāstudē vismaz 5 gadi. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma, jānokārto eksāmens un jāiegūst sertifikāts.

Iespējas pēc 9. klases

Ja interesē jurista profesija, tad pēc 9. klases var

1)Atrast vidusskolu, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmu, kuras saturā ir sociālo zinātņu priekšmeti, piemēram, “Politika un tiesības”. Šobrīd Latvijā diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem vidusskolās pēc jaunā mācību satura. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas politiku un tiesības Rīgā var apgūt, piemēram, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā, Rīgas Teikas vidusskolā u.c. Zināšanai nosūtām Jums visu Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu. Visas Rīgas skolas var atrast arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā.

2)Paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt augstskolu un koledžu organizētos profesionālās ievirzes kursus jauniešiem, kuros ir iespēja uzzināt par juridiskajām profesijām, tiesību zinātnes apakšnozarēm, studiju iespējām tiesību zinātņu jomā, kā arī noklausīties lekcijas par tiesību zinātnes jautājumiem, tikties ar nozares profesionāļiem, apmeklēt dažādas institūcijas  u.c.

Papildu informācija

Vairāk par jurista un citām profesijām tieslietu un jurisprudences jomā (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) var izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 586