Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 228
15-08-2022

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir kādi kursi vai citas iespējas pieaugušajiem apgūt pirmskolas skolotāja profesiju? Man ir maģistra grāds sociālajās zinātnēs.

Labdien!

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Ministru kabineta noteikumiem Nr.569  “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (5. punkts) prasības pirmsskolas pedagoga izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir šādas:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (vismaz 72 h, ar sertifikāta ieguvi, īsteno tikai augstskolas);
 • maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;
 • pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam.

Tā kā Jūsu iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav pedagoģijā, tad ar kursiem vien nepietiks, lai strādātu par pirmsskolas pedagogu. Jūs varat iegūt pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju,

1)studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Pirmsskolas skolotājs”: jāstudē 2 gadi pilna laika studijās, 2,5 gadi – nepilna laika; iegūst skolotāja kvalifikāciju (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst 5. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kvalifikācijas līmenim). Nosūtām Jums programmu SARAKSTU;

2)iegūstot maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu maģistra programmā. Maģistra programmas “Izglītības zinātne” apakšprogrammā “Pedagoģija” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija. Lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varēsiet paralēli studijām strādāt par pirmsskolas skolotāju.

Vairāk par pirmsskolas skolotāja profesiju (darba apraksts, attēlu galerija, intervija, mācību iespējas) varat uzzināt vietnē Profesiju Pasaule.

05-08-2022

Labdien! Šogad pabeidzu otro kursu, bet negribu turpināt mācīties tehnikumā. Vai es varu iestāties vispārizglītojošajā vidusskolā, ja man visas atzīmes ir sekmīgas?

Labdien!

Jā, Jūs varat iestāties vispārizglītojošajā vidusskolā. Taču vispirms Jums ir jānoskaidro:

1) vai izvēlētā vidusskola vai ģimnāzija ir gatava Jūs uzņemt (+ vai klasē ir brīvas vietas);

2) ja atbilde ir pozitīva, tad kādi ir uzņemšanas nosacījumi (piemēram, ir vai nav jākārto iestājpārbaudījumi);

3) kurā klasē/ semestrī Jūs varēsiet uzsākt mācības;

4) kad un kādi dokumenti ir jāiesniedz. Parasti ir jāiesniedz pamatizglītības apliecība, tehnikuma izsniegta sekmju izziņa par apgūtajiem priekšmetiem u.c.

Lēmumu par to, kurā klasē/ semestrī Jūs uzņems, pieņems skola, izvērtējot Jūsu tehnikumā iegūtos vērtējumus. Lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi programmā (mācību plānā) iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto centralizētie eksāmeni (CE). Stājoties vidējās izglītības programmā, tiks pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti un sastādīts individuāls mācību plāns, kas noteiks, kādos termiņos būs jāapgūst neapgūtie vidusskolas mācību priekšmeti un jānokārto trūkstošās ieskaites.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 12.11. punktā noteiktajam, izglītības iestāde ir tiesīga pielīdzināt skolēna ārpus izglītības programmas iegūtās zināšanas, izpratni, prasmes vai pieredzi kursā plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem, tādējādi atbrīvojot skolēnu no daļas vai visa atbilstošā kursa apguves. Izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā pārliecinās par skolēnam plānoto sasniedzamo rezultātu atbilstību un tos pielīdzina.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izvēlēto vidējās izglītības iestādi un noskaidrot visu minēto informāciju.

05-08-2022

Labdien! Vēlos nākotnē kļūt par ārstu. Pēc gada beigšu 9.klasi. Kur man labāk mācīties, lai pēc tam es varētu veiksmīgi iestāties RSU?

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestādes nepiedāvā apgūt medicīnas nozares profesijas pēc 9.klases. Tādējādi labākā izvēle skolēniem, kuri plāno turpmākās studijas medicīnas nozarē,  ir atrast kādu no vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kura vidējās izglītības programmas ietvaros piedāvā padziļinātus kursus bioloģijā un ķīmijā. Tāpat jācenšas pēc iespējas labāk nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) šajos priekšmetos, jo medicīnas studiju programmās bioloģijas un/vai ķīmijas CE rezultāti ir viens no uzņemšanas konkursa kritērijiem.

Šobrīd diemžēl nav vienota kataloga, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu īstenotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem visā Latvijā. Taču ir apkopota informācija par Rīgas skolām. Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments ir izveidojis Rīgas skolu karti ar padziļināto kursu piedāvājumu. Kartē var redzēt visu Rīgas vidusskolu un ģimnāziju īstenotos padziļinātos kursus, specializētos kursus un  padziļināto kursu komplektus. Karte ir pieejama šajā saitē. Lapas kreisajā pusē zem katra padziļinātā kursa nosaukuma ir atrodams skolu saraksts, kas īsteno konkrēto padziļināto kursu. Šeit Jūs varēsiet atrast Rīgas skolas, kas īsteno padziļinātos kursus bioloģijā un/ vai ķīmijā.

Ja nedzīvojat Rīgā, tad par vidusskolu un ģimnāziju programmu piedāvājumu Jūs varat interesēties tuvākajās (izvēlētajās) skolās vai savā pašvaldībā.

Papildu iespējas

Vēlam veiksmi mācībās un karjeras mērķu īstenošanā!

05-08-2022

Labdien! Ja ir iegūta vidējā profesionālā izglītība, mācoties 4 gadus, nokārtoti centralizētie eksāmeni, vai drīkst mācīties atkārtoti 4 gadus, apgūstot citu profesiju?

Labdien!

Valstī spēkā esošie normatīvie akti neliedz atkārtoti mācīties četrgadīgajā profesionālās izglītības programmā, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem. Katra profesionālās izglītības iestāde individuāli pieņem lēmumu, vai skola var šādu audzēkni uzņemt, kā arī, cik ilgi būs jāmācās, vai ir iespējams mācīties pēc individuāla plāna, kādi priekšmeti no skolas programmas būs jāapgūst un kādus var ieskaitīt no iepriekšējām mācībām utt.

Tas, kurā kursā audzēkni uzņems, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram: kādi priekšmeti ir apgūti iepriekšējās mācībās, vai sakrīt mācību priekšmeti (ja sakrīt, tad vai pastāv iespēja tos pielīdzināt, izvērtējot sekmju izrakstu), vai izvēlētajā kursā/ mācību grupā ir brīvas vietas, cik liels ir konkurss (priekšroka parasti tiek dota tiem audzēkņiem, kuri par valsts budžeta līdzekļiem vidējo profesionālo izglītību apgūst pirmo reizi). Tāpat vēršam uzmanību, ka visi centralizētie eksāmeni (CE) būs jākārto no jauna. Lai programma būtu apgūta, gan vispārizglītojošo, gan profesionālo skolu audzēkņiem būs jānokārto visi CE optimālajā vai augstākajā līmenī, arī tiem, kas iepriekšējā izglītības programmā CE vispārējā līmenī ir sekmīgi nokārtojuši, jo tie pēc apjoma un satura būtiski atšķiras no iepriekš kārtotajiem CE.

Iesakām noskaidrot, vai tādu pašu / līdzīgu profesiju nevar apgūt profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidējās izglītības. Šajās programmās ir vairākas priekšrocības: jāmācās tikai 1,5- 2 gadi (mūzikas programmās – 3 gadi), nav jāapgūst vispārizglītojošie priekšmeti, nav jākārto CE, ir pieejams valsts budžets un stipendijas. Arī pēc šīs programmas sekmīgas apguves audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

31-07-2022

Labdien! Es mācos koledžā, profesionālās vidējās izglītības programmas 3.kursā. 2.kursā es nokārtoju visus valsts centralizētos eksāmenus. Vai, izstājoties no koledžas, es saņemšu vidusskolas atestātu?

Labdien!

Nē, izstājoties no koledžas īstenotās vidējās profesionālās izglītības programmas 3.kursa, Jūs atestātu nesaņemsiet. Lai saņemtu vidējās izglītības dokumentu (diplomu par vidējo profesionālo izglītību vai vispārējās vidējās izglītības atestātu), ir jāpabeidz programmas apguve. Arī tad, ja visi centralizētie eksāmeni (CE) ir nokārtoti, profesionālā vidusskola nevar izsniegt diplomu, jo programma nav apgūta. Tāpat profesionālā skola nevar izsniegt atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jo atestātu izsniedz tikai vispārējās izglītības iestāde par pilnu vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Par daļēju profesionālās izglītības programmas apguvi var saņemt tikai sekmju izziņu, kas nedod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības iestādēs. Sekmju izziņā tiek ierakstīti visi apgūtie vispārizglītojošie priekšmeti, profesionālie priekšmeti un moduļi, nokārtotie eksāmeni u.c.

Lai saņemtu diplomu, vienkāršākais un ātrākais risinājums būtu pabeigt iesākto profesionālās izglītības programmu. Šajā gadījumā Jums nevajadzēs atkārtoti kārtot sekmīgi nokārtotos CE.

Cita iespēja būtu iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Taču, izvēloties šo variantu, ir jārēķinās, ka no 2022. gada 1. septembra* vidusskolas 12.klasēs uzsāks īstenot programmu atbilstoši jaunajam mācību standartam, līdz ar to visas vidusskolas klases jau mācīsies pēc jaunā standarta. Lai pabeigtu vidusskolu, būs jāapgūst visi jaunajā programmā iekļautie priekšmeti atbilstoši vidējās izglītības standarta prasībām, kā arī jānokārto CE. Līdz ar to, pārejot uz vispārizglītojošo vidusskolu, Jums būs no jauna jākārto visi CE atbilstoši jaunajam vidusskolas mācību saturam. Iepriekšējā parauga CE vēl pēdējo gadu kārtos tikai profesionālo izglītības iestāžu 4. kursa izglītojamie.

Tādējādi vienīgais variants, lai iegūtu vidējo izglītību ar jau nokārtotajiem CE, Jums ir pabeigt vidējās profesionālās programmas apguvi.

*tāds datums norādīts Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem", 25. punkts.

29-07-2022

Labdien! Beidzot vēlos realizēt savu sapni - kļūt par dejas pedagogu. Dejas pieredze ir, bet dokumenta, kas to apliecina,  nav. Kur es varu mācīties un saņemt attiecīgu dokumentu?

Labdien!

Ir vairāki varianti, kā Jūs varat īstenot savu sapni un kļūt par dejas pedagogu*, mācoties licencētās/ akreditētās programmās un rezultātā iegūstot valsts atzītus izglītības dokumentus.

1)Jūs varat iegūt deju skolotāja kvalifikāciju, studējot Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas (JVLMA) piedāvātajās programmās:

 • Īsā cikla (1. līmeņa jeb koledžas) programmā “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”: jāstudē 2 gadi, pieejamas valsts budžeta vietas; programmu beidzot, iegūst skolotāja kvalifikāciju izvēlētajā specializācijā (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), atbilst 5. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI)), kas dod tiesības strādāt par profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotāju, t.sk. vadīt deju pulciņus gan izglītības iestādēs, gan ārpus tām;
 • Profesionālā bakalaura programmā “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, vizuālās mākslas skolotājs” : jāstudē 4 gadi; pēc koledžas programmas apguves uzņem vēlākos studiju posmos, pielīdzinot apgūtos priekšmetus; pieejamas budžeta vietas; programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu un skolotāja kvalifikāciju izvēlētajā specializācijā (5. PKL, atbilst 6. LKI), kas dod tiesības strādāt par profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotāju.

2)Jūs varat iegūt deju kolektīva vadītāja (5. PKL, atbilst 6. LKI) profesionālo kvalifikāciju, studējot Latvijas Kultūras koledžas īstenotajā programmā “Laikmetīgā deja” četrās dažādās specializācijās pēc izvēles:

Programmas ietvaros tiek apgūts arī pedagoģijas modulis, kas ļauj strādāt par dejas pedagogu, vadīt deju pulciņus, kursus, meistarklases utt.

3)Jūs varat studēt Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura programmā “Laikmetīgās dejas māksla” (uzņemšana plānota 2024./25. gadā): neiegūst kvalifikāciju, bet iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu laikmetīgās dejas mākslā. Programmas ietvaros ir iespēja apgūt izvēles kursu pedagoģijā, kas ļauj strādāt par dejas pedagogu, vadīt deju pulciņus, kursus, meistarklases utt.

4)Jūs varat arī studēt JVLMA profesionālā bakalaura programmā “Horeogrāfija”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu horeogrāfijā un horeogrāfa (5. PKL, atbilst 6. LKI) kvalifikāciju. Arī šīs programmas ietvaros tiek apgūts pedagoģijas modulis, kas ļauj strādāt par dejas pedagogu.

5)Ja vēlaties kļūt par sporta deju pedagogu**, tad var mācīties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas īstenotajā profesionālā bakalaura programmā “Sporta zinātne”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista (5. PKL, atbilst 6. LKI) kvalifikāciju attiecīgajā specializācijā.

*Ja vēlaties strādāt skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē – piemēram, par profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes vai interešu izglītības (pulciņu) skolotāju, vai veidot savu pedagoga privātpraksi, tad izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām. Minētie noteikumi neattiecas uz pieaugušo izglītību, taču darba devējs par pieprasīt, lai pretendentam uz deju pedagoga vakanci būtu attiecīga izglītība.

**Sporta deju pedagogu izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst Noteikumos Nr.569 un Sporta likumā izvirzītajām prasībām.

Papildu resursi

25-07-2022

Labdien! Šogad pabeidzu tehnikumu. Tā kā man nebija bioloģijas priekšmeta, tad man nav ne gada atzīmes bioloģijā, ne centralizētā eksāmena vērtējuma, tādēļ nevaru iestāties izvēlētajā augstākās izglītības programmā. Vai ir iespējams kārtot CE bioloģijā pēc vidusskolas/tehnikuma pabeigšanas?

Labdien!

Jā, pēc vidējās izglītības ieguves ir iespējams kārtot centralizētos eksāmenus (CE). Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet nav kārtojušas vienu vai vairākus CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kas ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Kā personām ar iegūtu vidējo izglītību pieteikties CE kārtošanai, t.sk. augstskolu kontaktinformāciju, informāciju par pieteikšanās  termiņiem un maksas apmēru, lasiet NIID.LV rakstā par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves. Raksts katru gadu tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai.

Vēršam uzmanību, ka 2023.gadā visi CE būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, tie būs jākārto nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet gan optimālajā un/vai augstākajā līmenī. Augstskolas varēs pašas noteikt, kādā līmenī tās organizēs CE. Jau zināms, ka bioloģijas eksāmens tiks organizēts tikai augstākajā līmenī. Detalizēta informācija būs pieejama iepriekš minētajā NIID.LV rakstā.

Vairāk par izmaiņām valsts pārbaudes darbu kārtošanā lasiet Skola2030 sagatavotajā materiālā.

Vairākas augstskolas piedāvā sagatavošanas kursus bioloģijā. Vairāk par to, kā sekmīgāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.LV rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

Papildu iespējas

Iesakām Jums sazināties ar izvēlētās augstskolas uzņemšanas komisiju un noskaidrot, vai nepastāv kāda iespēja aizstāt bioloģijas CE vērtējumu. Piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) piedāvā iespēju mācību gada laikā apmeklēt bioloģijas sagatavošanas kursus (60 stundas, maksā 200 EUR; nodarbības notiek sestdienās no janvāra līdz maijam), kuru noslēgumā kārto eksāmenu. Iegūtais vērtējums uzņemšanas konkursā ir  līdzvērtīgs CE/ gada vērtējumam bioloģijā.

22-07-2022

Labdien! Kur es varu apgūt profesiju kopā ar vidējo izglītību, ja man atestātā ir viena nesekmīga atzīme?

Labdien!

Iespējas iestāties profesionālās izglītības programmā ir galvenokārt atkarīgas no tā, cik liels ir konkurss uz mācību vietām. Lielajos Rīgas tehnikumos parasti konkurss ir diezgan liels, savukārt reģionos ir mazāk pretendentu. Profesionālās izglītības iestādēs audzēkņi tiek uzņemti konkursa kārtībā, pamatojoties uz pamatizglītības vidējo (gada, eksāmenu) vērtējumu noteiktos priekšmetos. Skolas var noteikt arī ierobežojumus, ja pamatizglītības apliecībā ir nesekmīgi vērtējumi. Dažās skolās (mākslas, mūzikas programmās) ir jākārto iestājpārbaudījumi.

Piemēram, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā uzņem arī ar vienu nesekmīgu vērtējumu pamatizglītības apliecībā, taču jārēķinās, ka vairākās programmās ir konkurss uz mācību vietām, un ir jākārto iestājpārbaudījumi. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā audzēkņus ar nesekmīgu vērtējumu uzņem konkursa kārtībā trīsgadīgajās arodizglītības programmās (piemēram, pavāra palīga profesijā). Rīgas Stila un modes tehnikumā var stāties ar vienu nesekmīgu vērtējumu, taču arī šajā skolā ir konkurss. Tāpat ar vienu nesekmīgu vērtējumu uzņem vairākas reģionālās profesionālās izglītības iestādes, piemēram, Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Ogres tehnikums u.c.

Visu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu un programmu sarakstu skatiet NIID.LV datubāzē. Par uzņemšanas termiņiem (t.sk. papilduzņemšanu) visās profesionālās izglītības iestādēs varat uzzināt NIID.LV sagatavotajā rakstā.

Lai precizētu, vai skola uzņem ar nesekmīgu vērtējumu, kā arī, vai vēl ir iespēja iesniegt dokumentus (dažās skolās uzņemšana jau ir beigusies), iesakām Jums

1)iepazīties ar izvēlētās skolas uzņemšanas noteikumiem un/vai

2)sazināties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

20-07-2022

Labdien! Šobrīd mācos tehnikuma 3.kursā. Nākamgad vēlos iestāties LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, taču man nav kārtots eksāmens bioloģijā, nav arī vērtējuma bioloģijā. Kādas ir iespējas apgūt bioloģiju ārpus tehnikuma un gada beigās kārtot bioloģijas centralizēto eksāmenu?

Labdien!

Ir divi varianti, kā Jūs varat iegūt nepieciešamās zināšanas un vērtējumu bioloģijā, lai īstenotu savu sapni un iestātos Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)*  Veterinārmedicīnas fakultātē.

1.Nekārtot centralizēto eksāmenu (CE) bioloģijā, bet nokārtot bioloģijas eksāmenu LLU.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar LLU Uzņemšanas komisijas speciālisti, kura informēja, ka jauniešiem, kuri nav vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē apguvuši bioloģijas priekšmetu un kārtojuši bioloģijas CE, ir iespēja CE un/vai gada vērtējumu bioloģijā aizstāt ar LLU organizētā eksāmenā iegūtu vērtējumu. Lai varētu kārtot eksāmenu, Jums līdz decembra beigām jāpiesakās LLU Mūžizglītības centra sagatavošanas kursos (60 stundas, maksā 200 EUR; nodarbības notiek sestdienās no janvāra līdz maijam), kuru noslēgumā Jūs varēsiet kārtot šo eksāmenu. Iegūtais vērtējums uzņemšanas konkursā būs līdzvērtīgs CE/ gada vērtējumam.

2)Nokārtot bioloģijas CE citā skolā, kas īsteno bioloģijas priekšmetu.

Jums ir iespēja pieteikties bioloģijas CE kārtošanai arī tad, ja Jūsu skolā bioloģijas priekšmetu neīsteno. Vidusskolēni vai tehnikuma audzēkņi var pieteikties jebkura CE kārtošanai pēc izvēles. Ja izvēlēsieties šo variantu, tad līdz 15. decembrim Jums jāpiesakās bioloģijas CE kārtošanai savā tehnikumā. Tehnikums sazināsies ar pašvaldības Izglītības pārvaldi, kas organizēs iespēju kārtot bioloģijas CE kādā no tuvākajām vidusskolām vai ģimnāzijām. Taču vēršam uzmanību, ka šajā gadījumā Jums ir vispirms jāatrod kāds skolotājs, kurš var Jūs individuāli apmācīt un izlikt vērtējumu bioloģijas priekšmetā. Jūs varat izvēlēties savas vai citas skolas bioloģijas skolotāju, vai sertificētu privātprakses pedagogu, kurš būtu gatavs Jūs apmācīt un kurš ir tiesīgs novērtēt zināšanas bioloģijas priekšmetā.

Papildus vēršam uzmanību, ka 2023.gadā visi CE būs jākārto atbilstoši jaunā standarta prasībām, tas ir, tie būs jākārto nevis vispārējā līmenī kā līdz šim, bet gan optimālajā un/vai augstākajā līmenī. Bioloģijas CE būs iespēja kārtot tikai augstākajā līmenī. Vairāk par izmaiņām valsts pārbaudes darbu kārtošanā lasiet Skola2030 sagatavotajā materiālā.

Noderīgi resursi:

Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām (rakstā sniegta arī informācija par patstāvīgas priekšmetu apguves iespējām, iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumiem u.c.);

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. gadā (katru gadu tiek aktualizēts).

*no 2022. gada 1. septembra LLU maina nosaukumu un turpmāk sauksies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

15-07-2022

Labdien! Mans bērns beidza 10. klasi ar nesekmīgu atzīmi matemātikā. Viņu izslēdza no skolas. Kā viņam tālāk rīkoties? Viņam jāmācas otru gadu 10. klasē vai drīkst turpināt izglītību citas skolas 11. klasē? Varbūt ir kāda iespēja nesekmīgo vērtējumu izlabot?

Labdien!

Vidusskolas klasēs pat ar vienu nesekmīgu vērtējumu uz nākamo klasi nepārceļ. To nosaka valstī spēkā esošais normatīvais regulējums. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 11. “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 25.3 punktā noteiktajam izglītojamo pārceļ vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē, ja 10.–11. klases izglītojamais mācību gada noslēgumā visos mācību priekšmetos vai kursos (izņemot tos, no kuriem skolēns ir atbrīvots) ir saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm. Tātad, ja mācību noslēgumā ir kaut viens nesekmīgs vērtējums, tad vidusskolēnu nepārceļ nākamajā klasē un ar direktora rīkojumu atskaita no skolas. Arī pēcpārbaudījumi (vasaras darbi) vidusskolas posmā normatīvajos aktos nav paredzēti.

Gadījumā, ja pēc atskaitīšanas no izglītības programmas skolēns vēlas turpināt vidējās izglītības ieguvi, programmā ir jāiestājas atkārtoti (var stāties gan tajā pašā, gan citā vidusskolā, vai izvēlēties profesionālās izglītības iestādi). Visticamāk, vidusskolā būs jāmācās atkārtoti 10. klasē. Taču šī informācija ir jāprecizē, sazinoties ar izglītības iestādi.

Stājoties izglītības iestādē, būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti, - gan pamatizglītību apliecinošie dokumenti, gan 10. klases liecība. Parasti tie priekšmeti, kuros ir saņemts sekmīgs vērtējums, atkārtoti nav jāapgūst (ar nosacījumu, ka sakrīt konkrētā priekšmeta apgūto stundu skaits, saturs utt. - skolās var nedaudz atšķirties atkarībā no mācību plāna). Precīzu informāciju Jums var sniegt tikai pati izglītības iestāde.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai skola ir gatava skolēnu uzņemt, kurā klasē, kāda ir uzņemšanas un apgūto priekšmetu pielīdzināšanas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, vai ir jākārto iestājpārbaudījumi u.c. nianses.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 228