Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 586
11-10-2021

Sveiki! Mācos 9.klasē un sāku domāt par nākotnes profesiju. Mani interesē vides zinātne un ģeogrāfija, tādēļ interesē profesijas, kas saistītas ar šīm nozarēm. Plānoju studēt LU vides zinātni, taču nezinu, kurās vidusskolās padziļināti var mācīties mācību priekšmetus, saistītus ar manām nākotnes interesēm. Vai padziļinātie kursi ietekmē manas vēlmes studēt kādā no augstskolas programmām?

Labdien!

Ar iegūtu augstāko izglītību vides zinātņu jomā var specializēties un veidot savu profesionālo karjeru vairākos virzienos, piemēram:

  • dabas aizsardzībā, ekoloģijā, ainavu ekoloģijā;
  • vides inženierijā, atjaunojamo energoresursu izmantošanā (vēja enerģija, saules enerģija u.c.), energoefektivitātes paaugstināšanā, ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanā, mērniecībā, datorprojektēšanā, meliorācijā, ūdensapgādē un kanalizācijā, atkritumu apsaimniekošanā, hidrotehniskajā būvniecībā;
  • vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā;
  • vides bioloģijā;
  • vides ģeogrāfijā, ģeoloģijā, ģeomātikā, klimatoloģijā, hidroloģijā, augsnes zinātnē, kartogrāfijā, tālizpētē un ģeogrāfiskās informācijas sistēmās
  • vides pārvaldībā, vides politikā, vides ekonomikā, vides tehnoloģijās un vides tiesībās;
  • Vides pedagoģijā (papildus apgūstot pedagoģisko izglītību).

Atbilstoši specializācijai un iegūtajām kompetencēm var strādāt par vides inženieri (dažādās jomās, piemēram, atjaunojamā enerģija, vēja enerģija, saules enerģija, enerģijas ražošana, meliorācija, mērniecība, ūdenssaimniecība, atkritumu saimniecība, pārstrāde), vides projektētāju, kartogrāfijas inženieri, ģeodēzijas inženieri, fotogrammetrijas inženieri, vides tehnologu, vides speciālistu vai ekspertu dažādās valsts, pašvaldības vai privātajās iestādēs, vides ķīmiķi, vides biologu, klimatologu, ģeologu, ģeogrāfijas, dabaszinību, vides zinību skolotāju vai interešu pulciņu vadītāju, ekotūrisma gidu, augstskolas pasniedzēju, pētnieku, zinātnieku utt.

Studiju iespējas un prasības uzņemšanai LU programmā “Vides zinātne”

Zināšanai nosūtām Jums pamatstudiju programmu sarakstu vides zinātnes/ ģeogrāfijas/ dabaszinību jomā: SARAKSTS.

Jūsu izvēlētā studiju programma - Latvijas Universitātes īstenotā bakalaura programma “Vides zinātne” ir starpnozaru studiju programma, kuras ietvaros var apgūt plašas kompetences dabas zinātnēs (fizikā, ķīmijā, bioloģijā un Zemes zinātnēs), vides ķīmijā, ekoloģijā un vides piesārņojumā, vides tehnoloģijās, vides ekonomikā, vides tiesībās, vides pārvaldībā, datu analīzē, ģeogrāfiskajās informācijas sistēmās u.c. Pēc programmas absolvēšanas var strādāt, piemēram, par referentu vai ekspertu (radiācijas, piesārņojuma, ūdens kvalitātes, atkritumu apsaimniekošanas u.c.), vides inspektoru vai  konsultantu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tai pakļautajās institūcijās: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Valsts vides dienestā, kā arī Zemkopības ministrijā un tai pakļautajās institūcijās, pašvaldībās, privātajās vides konsultatīvajās firmās, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos un citviet.

Lai iestātos šajā studiju programmā, ir nepieciešams iegūt vidējo izglītību un nokārtot centralizētos eksāmenus (CE) latviešu valodā, svešvalodā (angļu, franču, vācu), matemātikā, un uzrādīt gada atzīmi ģeogrāfijā (var aizstāt ar divu dabaszinātņu mācību priekšmetu (fizika, ķīmija, bioloģija, vides zinības) gada vidējo atzīmi vai gada atzīmi dabaszinībās).

Tādējādi ir svarīgi, lai vidusskolas programmā būtu apgūti minētie priekšmeti. Turklāt tiem skolēniem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas valsts vai starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencēs, ir priekšrocības konkursā uz studiju vietām. Priekšrocības ir arī reflektantiem  - LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas absolventiem ar izcilību un LU Jauno vides zinātnieku skolas “Vides akadēmija” absolventiem ar izcilību.

Iespējas vidusskolas laikā

Līdz ar to iesakām ne tikai vidusskolā padziļināti apgūt tādus priekšmetus kā ģeogrāfiju, bioloģiju, fiziku un/vai dabaszinības / vides zinības, bet arī piedalīties olimpiādēs un izstrādāt ZPD šajās nozarēs. Ļoti noderīgi būs arī apmeklēt LU organizētos profesionālās ievirzes kursus jauniešiem - LU E. Birznieka Jauno ģeogrāfu skolu un/vai LU Jauno vides zinātnieku skolu “Vides akadēmija”.

Šobrīd Latvijā diemžēl nav tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par Latvijas vidusskolu īstenotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem pēc jaunā mācību satura. Pēc NIID.LV rīcībā esošās informācijas padziļināti bioloģiju, ķīmiju, vides zinātnes, dabaszinības vai ģeogrāfiju u.c. Rīgā var apgūt, piemēram, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, Rīgas 47. vidusskolā, Rīgas 41. vidusskolā, Rīgas 22. vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā u.c. Zināšanai nosūtām Jums Rīgas vidējās izglītības programmu sarakstu un visas Latvijas vidējās izglītības programmu sarakstu.

Papildu informācija

08-10-2021

Labdien! Esmu sertificēta vaksācijas meistare ar lielu pieredzi, un vēlos apmācīt jaunos skaistumkopšanas speciālistus. Kas man jādara, lai es varētu īstenot šādus kursus un izsniegt sertifikātus par neformālās izglītības apguvi?

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likuma 46.panta 5.daļā noteiktajam, izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā - pēc licences saņemšanas pašvaldībā.

Tādējādi, ja Jūsu jautājumā minētie pieaugušo neformālās izglītības kursi skaistumkopšanas jomā netiks īstenoti reģistrētā izglītības iestādē, tad ir  nepieciešams saņemt licenci. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, izsniedzamo dokumentu paraugu u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. Licenci programmas īstenošanai izsniedz uz diviem gadiem, pēc tam to var pagarināt. Licences izsniegšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar pašvaldībā apstiprinātu cenrādi. Rīgā maksa par licences izsniegšanu  ir noteikta 75 EUR apmērā, par licences termiņa pagarināšanu - 10 EUR apmērā.

Konsultācijas par interešu/ pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu vai licenču termiņu pagarināšanu Rīgas pilsētā pieejamas pa tālruņiem 67026802 vai 67105579. Papildu informācija – RD IKSD mājaslapā.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Pēc neformālo kursu apguves Jūs varat izsniegt dokumentu (apliecību, sertifikātu u.c.), kurā obligāti jānorāda licences izsniedzēja pilns nosaukums un licences numurs. Formālajā pieaugušo izglītībā (profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītībā) izglītības dokumentu izsniegšanas kārtība un dokumentu paraugi noteikti likumdošanā, savukārt neformālajā izglītībā šādas prasības nav noteiktas - apliecības vai sertifikāta dizainu un saturu izstrādā izglītības iestāde vai juridiskā / fiziskā persona, kas īsteno mācību programmu.

08-10-2021

Labdien! Vai Latvijā iegūtais atestāts par vispārējo vidējo Izglītību der arī studijām Anglijā un vai tas uzskatāms par līdzvērtīgu Anglijas izglītības sistēmā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka Latvijas vidējā izglītība Anglijā tiek uzskatīta par vispārīgu, salīdzinājumā ar Apvienotās Karalistes pieeju, kur jaunieši specializējas konkrētos priekšmetos vidusskolas laikā. Ir atsevišķas augstskolas, kas pieprasa papildu apliecinājumus zināšanu noteikšanai, piemēram, uzņemšanas testus vai starptautisku eksāmenu vērtējumus, var pieprasīt arī sagatavošanās gadu studijām. Taču ir arī augstskolas, kas pielīdzina atestātu Apvienotās Karalistes izglītības dokumentiem, ja ir sasniegtas atzīmes atbilstošā līmenī.

Nosūtām Jums saiti uz Apvienotās Karalistes vienotās studiju pieteikumu sistēmas “UCAS” skaidrojumu par Latvijas vidējās izglītības dokumentiem. Skaidrojumā atrodama arī informācija par nosacījumiem uzņemšanai Apvienotās Karalistes augstākās izglītības iestādēs.

Lai varētu pieteikties studijām citā valstī, Jums ir jāveic Latvijas izglītības dokumentu atzīšana šajā valstī. Lai iegūtu atzinumu par izglītības dokumenta pielīdzināšanu Anglijā, tas ir jāiesniedz Apvienotās Karalistes Nacionālajā diplomatzīšanas centrā UK ENIC. Papildu informācija un noderīgas saites pieejamas starptautiskajā ENIC/NARIC vietnē.

06-10-2021

Labdien! Vēlējos uzzināt savas iespējas studēt maģistrantūrā, ja esmu absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju mūzikas pedagoģijā. Paldies!

Labdien!

Ar iegūtu bakalaura/ profesionālā bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā Jums ir dažādas iespējas turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā gan Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), gan citās augstskolās. Taču vispirms Jums jāveic šādi soļi: 1)jāsaprot, kādā jomā Jūs vēlaties turpināt izglītību – tajā pašā, līdzīgā vai pavisam atšķirīgā; 2) jānoskaidro, kādi ir vispārīgie un specifiskie uzņemšanas nosacījumi programmās, kurās Jūs vēlaties studēt. Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākā līmeņa studiju programmās var noskaidrot katras augstskolas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet tos izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības – augstākā līmeņa studiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Nosūtām Jums informāciju par dažām iespējām turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā pēc mūzikas pedagoģijas programmas absolvēšanas:

1)Mūzikas pedagoģijā, izvēloties attiecīgu apakšprogrammu JVLMA īstenotajā maģistra programmā “Mūzika”  vai profesionālā maģistra programmā “Mūzika un skatuves māksla” (2 gadi pilna laika studijās), vai Daugavpils Universitātes īstenotajā programmā “Mūzika” (1,5 - 2 gadi pilna laika studijās);

2)Izglītības zinātnē – a) maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes”. Programmas ietvaros studentiem ir iespēja specializēties piecos virzienos: “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Cilvēka uzvedība un izglītība” un “Izglītības vadība” (1,3 gadi pilna laika studijās), kā arī programmas garajā modulī “Pedagoģija” (2 gadi pilna laika studijās), kurā var iestāties reflektanti ar vai bez iepriekš iegūtas augstākās izglītības pedagoģijas jomā. Programmu izstrādājušas un īsteno četras Latvijas augstskolasLatvijas Universitāte (uzņem Rīgā un filiālēs), Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; b) maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (2 gadi pilna laika studijās), kuru īsteno Latvijas Universitāte (Rīgā);

3)Mūzikas terapijā – Liepājas Universitātes īstenotajā profesionālā maģistra programmā “Mūzikas terapija” (3 gadi nepilna laika studijās) vai Rīgas Stradiņa universitātes īstenotajā profesionālā maģistra programmā “Mākslas terapija” ar specializāciju mūzikas terapijā (2,5 gadi pilna laika studijās);

4)Uzņēmējdarbības un vadības jomā, kur Jūs varat izvēlēties gan skolvadības (izglītības vadības), gan citu specializāciju – piemēram, projektu vadību, cilvēkresursu vadību;

5)Radošo industriju un kultūras vadības jomā u.c.

Par izglītības, kultūras un mākslas u.c. nozaru profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) papildus Jūs varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

05-10-2021

Labdien! Mana māsa pēc 12.klases ir iestājusies tehnikumā - vidējās profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases. Vai ir iespēja ieskaitīt skolas atzīmes un neapmeklēt jau apgūtos priekšmetus?

Labdien!

Jā, iestājoties citā skolā tajā pašā izglītības pakāpē, pastāv iespēja pielīdzināt jau apgūtos priekšmetus. Sekmīgi apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat nav atkārtoti jākārto eksāmeni un citi pārbaudījumi priekšmetos, kuros tie ir nokārtoti. Taču, tā kā Jūsu māsa iepriekš ir mācījusies vispārējās vidējās izglītības programmā, ir jāņem vērā, ka

1) profesionālās izglītības programma būtiski atšķiras no vispārējās izglītības programmas – gan apgūstamie priekšmeti, gan to saturs un apjoms;

2) šobrīd gan vispārējā, gan profesionālajā izglītībā būtiski mainās mācību saturs. Pārmaiņas skars arī centralizētos eksāmenus – to saturs tiks veidots atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Uzsākot mācības pēc jaunā standarta, tehnikuma audzēkņiem būs jāizpilda visas standartā paredzētās un attiecīgi tehnikuma programmā iekļautās prasības. Piemēram, ja tehnikuma programmā ir iekļauts priekšmets „Latviešu valoda un literatūra”, kurš vispārējā izglītībā nav apgūts vai apgūts daļēji, tad arī attiecīgi CE būs jākārto latviešu valodā un literatūrā (optimālajā vai augstākajā līmenī atbilstoši jaunajam standartam). Šādā gadījumā Jūsu māsai būs jāapgūst šis priekšmets un jākārto arī CE.

Līdz ar to, uzsākot mācības tehnikumā, Jūsu māsai pastāv iespēja ieskaitīt jau iegūtos vērtējumus un attiecīgi neapmeklēt šos priekšmetus, taču ieskaitīt var tikai tos priekšmetus, kuru saturs un apjoms sakrīt. Lai precizētu informāciju  un vienotos par turpmāko rīcību, iesakām Jūsu māsai sazināties ar tehnikuma vadību.

05-10-2021

Labdien! Vēlos kļūt par iespieddarbu un poligrāfijas speciālistu. Kur pieauguši cilvēki var mācīties? Man ir vidējā izglītība.

Labdien!

Izglītības iestāde, kurā gan jaunieši, gan pieauguši cilvēki var apgūt dažādas poligrāfijas un drukas nozares profesijas, ir Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” (RVT).

1)Personas ar vidējo izglītību var mācīties profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidusskolas (jāmācās 1,5 gadi klātienē, valsts budžets + stipendija, nav vecuma ierobežojuma, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību). Nākamā uzņemšana plānota 2022. gada vasarā. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

2)Pieaugušiem cilvēkiem ir iespēja apgūt RVT īstenotās profesijas, mācoties pašizglītības formā pēc individuāla plāna. Vairāk informācijas – RVT mājaslapā.

3)RVT piedāvā apgūt dažādas profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas arī projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros. Mācībām var pieteikties strādājoši vai pašnodarbināti cilvēki vecumā no 25 gadiem. ES fondi sedz 90% no mācību maksas. Šobrīd pieteikšanās ir noslēgusies, taču nākamā pieteikšanās plānota ~2022. gada janvārī. Iepriekšējā pieteikšanās kārtā RVT piedāvāja apgūt arī poligrāfijas nozares profesijas, piemēram, Iespieddarbu apstrādes speciālista profesiju (640 stundas, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību). Kādas profesijas tiks piedāvātas nākamajā kārtā, būs zināms š.g. novembrī-decembrī.

4)Ja Jums jau ir zināšanas un pieredze poligrāfijas nozarē, tad laba iespēja iegūt kvalifikācijas dokumentu ir veikt profesionālās kompetences novērtēšanu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu RVT vai citā iestādē, kas piedāvā atbilstošas profesijas apguvi. Strādājoši vai pašnodarbināti cilvēki var saņemt kompensāciju par novērtēšanu 90% apmērā. Vairāk informācijas par šo iespēju – NIID.LV rakstā.

Plašākai informācijai iesakām Jums sazināties ar RVT Pieaugušo mācību centra speciālistiem, kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē.

04-10-2021

Labdien! Esmu reģistrēta ārstniecības personu reģistrā. Papildus esmu apguvusi klasisko masāžu akreditētā programmā. Vai varu reģistrēties kā ārstniecības persona masāžā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Fizikālās medicīnas asociācijas (LFMA) speciālisti Silviju Jorķi, kura informēja, ka pat pēc akreditētas programmas apguves klasiskajā masāžā Jums automātiski netiek piešķirts ārstniecības personas statuss masāžā. Taču, ja Jums ir iegūta augstākā izglītība medicīnas nozarē un piešķirts ārstniecības personas statuss, tad Jums ir iespēja LFMA saņemt masāžas metodes sertifikātu un kā ārstniecības personai patstāvīgi praktizēt šajā metodē (t.sk. privātpraksē, ārstniecības/ rehabilitācijas iestādē, SPA centrā, sporta klubā un citur).

Detalizētākai informācijai iesakām Jums sazināties ar S.Jorķi pa tālruni 29510148 vai e-pastu s.jorke@inbox.lv.

01-10-2021

Labdien! Studēju augstskolā, taču dažu apstākļu dēļ nevaru šobrīd turpināt studijas tieši šajā iestādē. Vai es varu ņemt akadēmisko atvaļinājumu un tā laikā mācīties citā izglītības iestādē?

Labdien!

Jūs varat studiju laikā izmantot akadēmisko atvaļinājumu. Augstskolu likuma 50. pants nosaka, ka studējošajam ir tiesības noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas. Students ir tiesīgs uz laiku pārtraukt studijas (izmantot akadēmisko atvaļinājumu), saglabājot studējošā statusu. Studiju pārtraukšanas kārtību reglamentē katras konkrētās augstskolas iekšējais dokuments - Senāta apstiprināta studiju pārtraukšanas kārtība, kas nosaka, kādos gadījumos studentam ir tiesības ņemt akadēmisko atvaļinājumu (piemēram, slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ), cik ilgi un cik reizes var izmanot akadēmisko atvaļinājumu, kādi ir finansiālie nosacījumi mācību pārtraukuma laikā utt.

Tādējādi par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanas nosacījumiem Jums ir jāinteresējas savā augstskolā.

Tāpat Jūs varat paralēli studijām vienā augstskolā iesniegt dokumentus un studēt citā augstākās vai profesionālās izglītības iestādē (t.sk. saglabājot studējošā statusu akadēmiskā atvaļinājuma laikā), ja atbilstat uzņemšanas prasībām un tiekat galā ar mācību slodzi abās. Taču jāievēro, ka par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā – tātad otrā programmā Jūs drīkstat studēt tikai par maksu. Jūs varat paralēli studēt arī divās maksas programmās.

01-10-2021

Labdien! Es vēlētos apgūt lietvedību. Kurā mācību iestādē Jūs ieteiktu mācīties? Interesē iestādes, kur var iegūt 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Labdien!

Lietveža 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju personas ar vidējo un augstāku izglītību var iegūt, mācoties

1)Arodizglītības programmās pēc vispārējās vidējās izglītības: jāmācās 1 gads klātienē, pieejams valsts budžets + stipendija. Programmu SARAKSTS;

2)Profesionālās tālākizglītības programmās: programmas apjoms ir 640 stundas, kopējais īstenošanas ilgums ir atkarīgs no mācību organizācijas, parasti tie ir 6-12 mēneši. Programmas tiek īstenotas par maksu. Lietveža kvalifikāciju var iegūt, piemēram, šādās izglītības iestādēs: Mācību centrā Dialogs AB, Mācību centrā BUTS, Profesionālās izglītības centrā “Ideja”, Mācību centrā “Pure Academy”, Mācību centrā “LatInSoft” un citviet. Izvēloties izglītības iestādi, iesakām vispirms sazināties ar to un precizēt, vai šobrīd tiek komplektētas grupas.

Lietveža kvalifikāciju akreditētā programmā var apgūt arī, mācoties tālmācībā. Šobrīd jaunas grupas uzņem  Latvijas Tālmācības profesionālais centrs, kurā var pieteikties mācībām gan klātienē, gan tālmācībā.

Vēršam uzmanību, ka, izvēloties pieaugušo izglītības programmas kvalifikācijas ieguvei, svarīgi noskaidrot, vai programma ir licencēta un/ vai akreditēta (to var noskaidrot, vēršoties pie mācību centra speciālistiem vai oficiālajā Valsts izglītības informācijas sistēmā VIIS), jo tikai akreditētu programmu beidzot, var saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

NIID.lv neveido izglītības iestāžu un to piedāvāto programmu reitingus, līdz ar to nevarēsim komentēt mācību kvalitāti katrā no programmām. Savukārt, piemēram, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv katru gadu veido darba devēju ieteiktāko studiju/ mācību programmu un izglītības iestāžu topu. Šī reitinga veidošanā piedalījušies dažādi Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti. Plašāku informāciju varat skatīt Prakse.lv mājaslapā (izvēlieties lietveža profesiju).

29-09-2021

Labdien! Esmu skropstu meistare ar vairāku gadu pieredzi. Vēlos pasniegt apmācību kursu skropstu pieaudzēšanā savā darba vietā, kas nav mācību iestāde. Kā es varētu saņemt atļauju un licenci kursu īstenošanai?

Labdien!

Jūsu jautājumā minētie kursi skropstu pieaudzēšanā ir uzskatāmi par pieaugušo neformālo izglītību. Atbilstoši Izglītības likuma 46.panta 5.daļā noteiktajam, izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā.

Tādējādi, ja Jūsu pārstāvētā iestāde nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā, tad ir  nepieciešams saņemt licenci. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, izsniedzamo dokumentu paraugu u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. Licenci programmas īstenošanai izsniedz uz diviem gadiem, pēc tam to var pagarināt. Licences izsniegšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar pašvaldībā apstiprinātu cenrādi. Rīgā maksa par licences izsniegšanu  ir noteikta 75 EUR apmērā, par licences termiņa pagarināšanu - 10 EUR apmērā.

Konsultācijas par interešu/ pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu vai licenču termiņu pagarināšanu Rīgas pilsētā pieejamas pa tālruņiem 67026802 vai 67105579. Papildu informācija – RD IKSD mājaslapā.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 586